دفتر توسعه آموزش E.D.O

طراحی ساختار کارپوشه گروه داخلی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/28-10:47

جلسه طراحی ساختار کارپوشه گروه داخلی و بررسی چالش های استفاده از آن با حضور آقای دکتر ایرج، خانم دکتر شهیدی، خانم دکتر معین زاده، خانم دکتر وفامهر و آقای هورتمنی در تاریخ 96/6/22 در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار گردید.

جلسه سامان دهی آزمون های عملی دوره بالینی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/28-10:36

اولین جلسه سامان دهی آزمون های عملی دوره بالینی با حضور جناب آقای دکتر رحیمی، خانم دکتر شهیدی، خانم دکتر معین زاده، خانم دکتر وفامهر در محل EDO دانشکده پزشکی تشکیل و انواع روش های قابل استفاده برای ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان پزشکی و راهکارهای استفاده از این روش ها در گروه های بالینی مورد بحث قرار گرفت.

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-11:00

در روز یکشنبه 96/5/22 ساعت 11 الی  12جلسه ای در دفتر گروه میکروب با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارائه شد.

 

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-11:00

در روز یکشنبه 96/5/22 ساعت 8 الی 9 جلسه ای در دفتر گروه اطفال با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارائه شد.

 

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-11:01

در روز سه شنبه 96/5/17 ساعت 10:30 الی 11:30جلسه ای در دفتر گروه پزشکی اجتماعی با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارائه شد.

 

 

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-11:03

در روز سه شنبه96/5/17 ساعت 7:30 الی 9:15 جلسه ای در دفتر گروه جراحی با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارائه شد.

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-10:57

در روز دوشنبه 96/5/16 ساعت8:30 الی 9:30جلسه ای در دفتر گروه چشم با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارائه شد.

پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-11:02

در روز یکشنبه 96/5/15 ساعت7:30 لی 9:30 جلسه ای در دفتر گروه مغز و اعصاب با حضور مدیر، اعضای محترم هیات علمی و کارشناس EDO  برگزار گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیت در گروه توسط اساتید محترم، پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح برنامه عملیاتی، سایت و عرصه های آموزشی ارائه شد.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD