دفتر توسعه آموزش E.D.O

بررسی پیش نویس استانداردهای ملی دوره آموزش پزشکی عمومی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/03/05-9:37

مجموعه کارگروه های بررسی پیش نویس استانداردهای ملی دوره آموزش پزشکی عمومی جمهوری اسلامی ایران عطف به درخواست دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی کشور در تاریخ های 25/11/95، 26/11/95، 2/12/95 ،9/12/95، 14/12/95 در EDO دانشکده پزشکی برگزار شد.در این کارگروه ها که با حضور مدیر مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی،مسئولین دانشکده، اعضای هیات علمی پایه و بالینی، نمایندگان دانشجویی،مسئول و کارشناس EDO دانشکده پزشکی تشکیل گردید، پیش نویس استانداردهای ملی دوره آموزش پزشکی عمومی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و پیشنهادات دانشکده پزشکی اصفهان جهت ارائه به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی تهیه و ت

جلسه ای در خصوص انتخاب استاد مشاور

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/03/01-14:20

در روز دوشنبه 9/12/95 از ساعت 9:45 الی 10:30 جلسه ای در خصوص انتخاب استاد مشاور و دستیار تدریس در گروه های ماژور با حضور معاون محترم پزشکی عمومی، قائم مقام ایشان در علوم پایه، مسئول و کارشناس  EDO برگزار گردید.در این جلسه محاسن و موانع این پروژه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

تدوین شرح وظایف آیین نامه کمیته آموزش علوم پزشکی در بیمارستان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/03/01-14:36

در روز دوشنبه 9/12/95 از ساعت 11:30 الی 13:30 جلسه ای با حضور قائم مقام محترم معاونت درمان، کارشناس محترم معاونت درمان، مسئول و کارشناس محترم EDO برگزار گردید.در این جلسه تدوین شرح وظایف و آیین نامه کمیته آموزش علوم پزشکی در بیمارستان به بحث و تبادل نظر گذاشته شد

برگزاری اولین جلسه کمیته درسنامه EDO

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/01/30-14:33

در روز دوشنبه 11/11/95 از ساعت 7:30 الی 9 اولین جلسه کمیته تدوین درسنامه های دانشکده پزشکی با حضور اعضای ثابت کمیته و نمایندگان گروههای قلب و کلیه در دفتر EDO  تشکیل شد.در این جلسه اساسنامه و ضوابط تهیه درسنامه در گروههای مختلف دانشکده پزشکی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

برگزاری سومین جلسه در خصوص الگوی جدید سایت دانشکده در تالار هشت گوش

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/01/30-13:53

در روز یکشنبه  مورخ 10/11/95 از ساعت 13 الی 14 سومین جلسه آموزش الگوی جدید سایت با حضور کارشناسان دفتر توسعه آموزش و کارشناسان مرکز کامپیوتر دانشکده و مسئولین سایت گروه های پایه در تالار هشت گوش برگزار گردید.در این جلسه الگوی جدید سایت گروه های پایه و نحوه بارگذاری اطلاعات در آن آموزش داده شد.

برگزاری دومین جلسه در خصوص الگوی جدید سایت دانشکده در تالار هشت گوش

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/01/18-10:01

در روز دوشنبه  مورخ 95/10/27 از ساعت 13 الی 14 دومین جلسه آموزش الگوی جدید سایت  گروههای آموزشی با حضور مسئول و کارشناسان دفتر توسعه آموزش ،مسئول و کارشناسان مرکز کامپیوتر دانشکده و مسئولین سایت 20 گروه بالینی در تالار هشت گوش برگزار گردید.در این جلسه الگوی جدید سایت گروه های بالینی و نحوه بارگذاری اطلاعات در آن آموزش داده شد.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir