دفتر توسعه آموزش E.D.O

کارگاه توانمند سازی اساتید

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/21-6:21

در تاریخ 97/1/20 کارگاه توانمند سازی اساتید با موضوع آزمون های تشریحی ویژه اساتید گروه های علوم تشریحی و فیزیولوژی توسط EDO در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید.

جلسه اصلاح فرایند ترفیع پایه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/12/26-8:35

جلسه اصلاح فرایند ترفیع پایه دانشکده پزشکی در تاریخ 96/12/22 با حضور جناب آقای دکتر نصر، خانم دکتر ایزدی، خانم دکتر شهیدی، آقای کیان مهر و خانم دکتر وفامهر در EDO دانشکده پزشکی برگزار گردید و تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ گردید.

پنجمین جلسه استاد مشاور و دستیار تدریس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/12/15-7:43

در تاریخ 96/12/15 ساعت 7:15 الی 8:15 پنجمین جلسه استاد مشاور و دستیار تدریس با حضور اعضای محترم، مسئول و کارشناس EDO برگزار گردید.در این جلسه گزارش اقدامات انجام شده و چند پیشنهاد برای عملکرد آتی اعضا بحث و تبادل نظر گردید.

جلسه تحلیل آزمون های کارورزی و کارآموزی گروه اطفال

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/12/09-8:18

روز دوشنبه 96/12/7 جلسه تحلیل آزمونهای کارورزی و کارآموزی گروه اطفال با حضور مسئولین کارآموزی و کارورزی اطفال، مسئول و کارشناس ارزشیابی EDO در دفتر EDO برگزار گردید.

جلسه تحلیل آزمون های کارورزی و کارآموزی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/07-9:02

در روز دوشنبه 96/11/30 جلسه تحلیل آزمون های کارورزی و کارآموزی گروه داخلی با حضور مسئولین کارورزی، کارآموزی داخلی، مسئول و کارشناسان ارزشیابی دفتر EDO برگزار گردید.

چهارمین جلسه ارزشیابی برنامه جدید علوم پایه پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-6:21

در تاریخ 96/12/7 ساعت 9 الی 10:30 جلسه ای در خصوص ارزشیابی درس مقدمات علوم تشریحی  با حضور اساتید مربوط ، مسئول و کارشناسان EDO برگزار گردید.در این جلسه در خصوص نحوه اجرای این درس و مشکلات مطرح شده توسط دانشجویان بحث و تبادل نظر گردید.

ارزشیابی برنامه جدید علوم پایه پزشکی عمومی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/07-11:51

در تاریخ 96/11/25 ساعت 12 الی 14 جلسه ای در خصوص ارزشیابی برنامه جدید علوم پایه با حضور نمایندگان دانشجویی علوم پایه، نمایندگان شورای مشاورین جوان و کارشناسان EDO برگزارشد.در این جلسه در خصوص دروس تغییر یافته بیوشیمی، مقدمات علوم تشریحی، فیزیک پزشکی و اصول خدمات سلامت ترم یک بحث و تبادل نظر گردید.

 

هفتمین جلسه کمیته درسنامه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/14-11:52

هفتمین جلسه کمیته درسنامه به منظور بررسی سر فصل های کارورزی طب اورژانس و انطباق درسنامه طب اورژانس با سر فصل های مصوب در تاریخ 96/11/10 در دفتر EDO برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir