دفتر توسعه آموزش E.D.O

جلسه کمیته آزمون

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/24-8:56

هفنمین جلسه کمیته آزمون EDO دانشکده در خصوص آزمونهای الکترونیک گروه علوم تشریحی در تاریخ 97/5/23 از ساعت 10 الی 12 با حضور عضو محترم هیات علمی گروه علوم تشریحی جناب آقای دکتر صادقی، مسئول و کارشناس دفتر EDO برگزار گردید.

جلسه برنامه عملیاتی گروه قلب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/21-11:24

در تاریخ 97/5/20 ساعت 12 الی 14 جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر صانعی مدیر گروه قلب و کارشناس دفتر توسعه آموزش در دفتر گروه قلب بیمارستان چمران برگزار گردید.در این جلسه در خصوص برنامه عملیاتی این گروه بحث و تبادل نظر گردید.

جلسه T.A گروه قلب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/21-8:56

در تاریخ 97/5/15 جلسه ای با حضور دستیار تدریس گروه قلب خانم دکتر دانش و کارشناس دفتر توسعه آموزش برگزار گردید.در این جلسه در خصوص اقدامات انجام شده، نقاط قوت و ضعف موجود بحث و تبادل نظر گردید.

جلسه T.A گروه اطفال

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/21-8:53

در تاریخ 97/5/9 جلسه ای با حضور دستیار تدریس گروه اطفال خانم دکتر سالک و کارشناس دفتر توسعه آموزش برگزار گردید.در این جلسه در خصوص اقدامات انجام شده، نقاط قوت و ضعف موجود بحث و تبادل نظر گردید.

جلسه T.A گروه جراحی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/21-8:48

در تاریخ 97/4/30 جلسه ای با حضور دستیار تدریس گروه جراحی آقای دکتر حسینی اصل و کارشناس دفتر توسعه آموزش برگزار گردید.در این جلسه در خصوص اقدامات انجام شده، نقاط قوت و ضعف موجود بحث و تبادل نظر گردید.

جلسه کمیته آزمون

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/10-6:46

جلسه کمیته آزمون EDO دانشکده پزشکی با حضور مدیر محترم گروه علوم تشریحی در تاریخ 97/5/9 در دفتر EDO برگزار گردید و در خصوص فرایند آنالیز سوالات آزمون های گروه بحث و تبادل نظر گردید.

جلسه برنامه عملیاتی گروه پوست

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/20-7:52

جلسه برنامه عملیاتی گروه پوست در مورخ 97/4/20 با حضور جناب آقای دکتر شاهمرادی، خانم دکتر فاطمی و کارشناس EDO خانم دکتر آویژگان از ساعت 8 الی 9:15 در دفتر EDO برگزار گردید.

جلسه کمیته آزمون

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/20-7:46

جلسه کمیته آزمون EDO دانشکده پزشکی با حضور مسئولین آموزش کارآموزی و کارورزی گروه اطفال در تاریخ 97/4/19 در دفتر EDO برگزار گردید و در خصوص فرایند آنالیز سوالات آزمون های گروه بحث و تبادل نظر شد.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir