دفتر توسعه آموزش E.D.O

برگزاری کارگاه آموزشی تدوین برنامه عملیاتی گروه های آموزشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/05/20-13:55

کارگاه آموزشی تدوین برنامه عملیاتی گروه های آموزشی در تاریخ 95/4/13 در دو گروه بالینی ساعت 8 الی 10 صبح و علوم پایه ساعت 10 الی 12 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی با حضور مدیران محترم گروهها و یک نماینده از گروه ها توسط دفترتوسعه آموزش پزشکی (EDO) برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir