دفتر توسعه آموزش E.D.O

برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه جدید آموزش علوم پایه با شرکت دانشجویان ترم سوم

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/03-13:04

روز دوشنبه 97/10/2 از ساعت 12:30 جلسه ارزشیابی دروس برنامه جدید دوره آموزش دکتری عمومی پزشکی با حضور دانشجویان ترم سوم این دوره در دفتر توسعه آموزش تشکیل شد. در این جلسه که با حضور هشت نفر از دانشجویان ترم سوم، نماینده دفتر مشاورین جوان و کارشناسان دفتر توسعه برگزار گردید دانشجویان طی یک مصاحبه 3 ساعته انتقادات و پیشنهادات خود را پیرامون دروس ترم سوم، شیوه تدریس و ارزشیابی آن دروس بیان کردند. برنامه جدید آموزش دکتری عمومی پزشکی از اول مهر ماه 96 در دانشکده پزشکی اصفهان اجرا می شود و دفتر توسعه آموزش موظف به ارزشیابی آن می باشد.

دومین جلسه فرآیند تشکیل کمیته آموزشیاری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/03-11:50

جلسه تدوین فرایند و دستورالعمل تشکیل کمیته آموزشیاری، روز دوشنبه 97/10/3 در محل دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که معاون آموزش پزشکی عمومی و مشاور ایشان، معاون دانشجویی و معاون آموزش تکمیلی دانشکده پزشکی، معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مسؤول و کارشناس برنامه ریزی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی حضور داشتند، پس از بحث و تبادل نظر، فرایند و دستورالعمل کمیته آموزشیاری و تشکیل دفتر کمیته آموزشیاری به تصویب رسید. در این برنامه از آموزشیاران، تحت نظارت اعضای محترم هیأت علمی، برای ارتقای سطح دانش دانشجویان بهره برده می شود.

برگزاری جلسه تدوین درسنامه پاتولوژی عملی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-9:42

روز دوشنبه 97/9/26 جلسه تدوین درسنامه پاتولوژی عملی با حضور مسوول دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، سرکار خانم دکتر برادران و کارشناس دفتر توسعه آموزش در محل این دفتر برگزار شد. در این جلسه چگونگی و دستورالعملهای تدوین درسنامه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. تدوین درسنامه های دروس دوره آموزش علوم پایه و ICM در دستور کار دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی قرار دارد که تا کنون معدودی از آنها در اختیار دانشجویان قرار گرفته و تعدادی نیز در دست تدوین و ویرایش است.

پنجمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی"

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-9:03

پنجمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اساتید بالینی" از تاریخ 97/10/10 تا 97/11/29 روزهای دوشنبه در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار خواهد شد. شرکت اساتید بالینی در این کارگاه آزاد است. نام‌نویسی در محل کارگاه انجام شده و برای هر جلسه بطور جداگانه گواهی توانمندسازی صادر می‌گردد.

برنامه کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اساتید"

توسعه کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید"

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-8:35

در پی توسعه کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید"، در جلسه ای که روز دوشنبه 97/9/26 در محل دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، با شرکت مشاور عالی رئیس دانشکده پزشکی، معاونان اداری و مالی و آموزشی دانشکده دندان پزشکی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مسوول و کارشناس دفتر توسعه آموزش، معاون اداری و مالی دانشکده پرستاری و مامایی و نماینده گروه اطفال در کمیته رفتار حرفه ای برگزار گردید، در مورد چگونگی اجرای کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید" در دانشکده های دندان پزشکی و پرستاری و مامایی بحث و تبادل نظر شد.

برگزاری جلسه همیار آموزش

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-8:51

جلسه هم اندیشی برای تدوین ساختار و فرایند استفاده از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نخبه برای کمک به دانشجویان آسیب پذیر روز دوشنبه 97/9/26 در محل دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که مسوول دفتر توسعه آموزش، معاون آموزش پزشکی عمومی و مشاور ایشان، معاون تحصیلات تکمیلی، معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و کارشناس برنامه ریزی آموزشی دفتر توسعه آموزش حضور داشتند، راههای بهره مندی از توان دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نخبه برای کمک به مشکلات آموزشی دانشجویان آسیب پذیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه جدید آموزش علوم پایه با شرکت دانشجویان ترم اول

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-8:57

روز یکشنبه 25 آذر ماه دومین نشست با دانشجویان بود. این بار دانشجویان ترم اول میهمان دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی بودند تا نظرات خودشان را راجع به چگونگی اجرای برنامه جدید آموزش دوره پزشکی عمومی بیان کنند. این نشست فرصتی شد تا دیدگاهها و پیشنهادات آنها توسط کارشناسان دفتر توسعه آموزش شنیده و ثبت شود. برگزاری جلسات نشست با دانشجوان ترمهای اول تا سوم در راستای بررسی چگونگی اجرای برنامه جدید دوره آموزش عمومی پزشکی است که از مهر ماه سال 1396 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عملیاتی شده است.

برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه جدید آموزش علوم پایه با شرکت دانشجویان ترم دوم

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-8:52

روز دوشنبه دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی میزبان تعدادی از دانشجویان ترم دوم دانشکده بود. در این جلسه که با حضور کارشناسان دفتر توسعه آموزش برگزار شد دانشجویان نظرات خودشان پیرامون دروس برنامه جدید آموزش دوره عمومی پزشکی را ارائه نمودند. برگزاری این جلسات در راستای بررسی شیوه اجرایی برنامه جدید آموزش پزشکی عمومی است. این برنامه از اول مهر ماه 1396 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان اجرا می شود.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir