دفتر توسعه آموزش E.D.O

برگزاری جلسه آموزش تدوین طرح درس در گروه ژنتیک

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-10:16

جلسه آموزش تدوین طرح درس روز شنبه 97/7/28 توسط کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در گروه ژنتیک دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه اعضای محترم هیأت علمی گروه ژنتیک با تدوین طرح درس آشنا شدند. این جلسه با درخواست گروه ژنتیک برگزار گردید. دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی آمادگی ارائه خدمات آموزشی برای تدوین طرح دوره و طرح درس به همه گروههای آموزشی را دارد. داشتن طرح دوره در تمام گروههای آموزشی الزامی است. داشتن طرح درس اعضای محترم هیأت علمی گروه های آموزشی جزو شاخصهای اعتباربخشی الزامی گروه های آموزشی محسوب می شود.

برگزاری جلسه بررسی و ارزشیابی اجرای برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/18-10:10

جلسه بررسی اجرای یک ساله برنامه آموزش دوره دکتری عمومی پزشکی در تاریخ 97/7/10 در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که با حضور مدیر محترم امور آموزشی دانشگاه، معاون محترم آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی، مسؤول محترم دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی و کارشناسان محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار گردید، پیرامون ارزشیابی فعالیتهای انجام شده در راستای اجرای برنامه جدید آموزش دوره دکتری عمومی پزشکی در طی یک سال گذشته بحث و تبادل نظر گردید.

برگزاری جلسه کمیته ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/18-9:36

جلسه کمیته ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی در تاریخ 97/7/16 در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که با حضور رئیس محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مسؤول محترم دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی و کارشناسان محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار گردید پیرامون فرایند ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی بحث و تبادل نظر شد. دانشکده پزشکی در صدد است ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی خود را به صورت online انجام دهد.

آشنایی دستیاران ارشد با فرایند ارزشیابی online اعضای محترم هیات علمی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/18-9:22

جلسه آشنایی دستیاران ارشد با فرایند ارزشیابی online اعضای محترم هیأت علمی در تاریخ 97/7/16 در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که با شرکت کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دفتر توسعه آموزش دانشکده برگزار گردید، دستیاران ارشد گروههای داخلی، عفونی و بیماریهای گرمسیری و روانپزشکی با روند ارزشیابی online اعضای محترم هیأت علمی آشنا شدند. دانشکده پزشکی در نظر دارد ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی را به صورت online انجام دهد.

برگزاری چهارمین دوره کارگاه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اعضای محترم هیات علمی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/23-12:20

چهارمین دوره کارگاههای آموزش رفتار حرفه ای ویژه اعضای محترم هیات علمی گروههای بالینی دانشکده پزشکی از تاریخ 97/8/7 به شرح زیر برگزار می شود. داوطلبان برای ثبت نام با شماره تلفن 37929115 تماس حاصل فرمایند

برنامه برگزاری چهارمین دوره

 

جلسه ارزشیابی برنامه جدید علوم پایه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/24-11:41

در تاریخ 97/6/24 ساعت 11 الی 13 جلسه کارشناسی ارزشیابی برنامه جدید علوم پایه با حضور کارشناسان EDO در دفتر توسعه آموزش برگزار گردید.دراین جلسه اهداف ارزشیابی و نتایج ارزشیابی ترم 1 و 2 علوم پایه بررسی شد و برای ارزشیابی ترم 3 برنامه ریزی گردید.

جلسه ارزشیابی درس

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/03-12:27

جلسه ارزشیابی درس گروه علوم تشریحی با حضور جناب آقایان دکتر والیانی، دکتر صادقی، دکتر بهرامیان به همراه مسئول و کارشناس EDO درتاریخ 97/5/30 در دفتر EDO برگزار و پیرامون نحوه ارائه دروس توسط اساتید مختلف گروه بحث و تبادل نظر گردید.

جلسه آموزش کارآموزی و کارورزی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/24-9:02

جلسه بررسی چالش های آموزش کارآموزی و کارورزی و برنامه ریزی برای اقدامات مداخله ای آینده با حضور معاون محترم پزشکی عمومی دانشکده، مسئول محترم و کارشناس EDO در تاریخ 97/5/23 از ساعت 8 الی 10 در دفتر توسعه آموزش دانشکده برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir