دفتر توسعه آموزش E.D.O

جلسه آموزش کارآموزی و کارورزی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/24-12:32

جلسه بررسی چالش های آموزش کارآموزی و کارورزی و برنامه ریزی برای اقدامات مداخله ای آینده با حضور معاون محترم پزشکی عمومی دانشکده، مسئول محترم و کارشناس EDO در تاریخ 97/5/23 از ساعت 8 الی 10 در دفتر توسعه آموزش دانشکده برگزار گردید.

جلسه کمیته آزمون

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/24-12:26

هفنمین جلسه کمیته آزمون EDO دانشکده در خصوص آزمونهای الکترونیک گروه علوم تشریحی در تاریخ 97/5/23 از ساعت 10 الی 12 با حضور عضو محترم هیات علمی گروه علوم تشریحی جناب آقای دکتر صادقی، مسئول و کارشناس دفتر EDO برگزار گردید.

جلسه برنامه عملیاتی گروه قلب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/21-14:54

در تاریخ 97/5/20 ساعت 12 الی 14 جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر صانعی مدیر گروه قلب و کارشناس دفتر توسعه آموزش در دفتر گروه قلب بیمارستان چمران برگزار گردید.در این جلسه در خصوص برنامه عملیاتی این گروه بحث و تبادل نظر گردید.

جلسه T.A گروه قلب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/21-12:26

در تاریخ 97/5/15 جلسه ای با حضور دستیار تدریس گروه قلب خانم دکتر دانش و کارشناس دفتر توسعه آموزش برگزار گردید.در این جلسه در خصوص اقدامات انجام شده، نقاط قوت و ضعف موجود بحث و تبادل نظر گردید.

جلسه T.A گروه اطفال

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/21-12:23

در تاریخ 97/5/9 جلسه ای با حضور دستیار تدریس گروه اطفال خانم دکتر سالک و کارشناس دفتر توسعه آموزش برگزار گردید.در این جلسه در خصوص اقدامات انجام شده، نقاط قوت و ضعف موجود بحث و تبادل نظر گردید.

جلسه T.A گروه جراحی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/21-12:18

در تاریخ 97/4/30 جلسه ای با حضور دستیار تدریس گروه جراحی آقای دکتر حسینی اصل و کارشناس دفتر توسعه آموزش برگزار گردید.در این جلسه در خصوص اقدامات انجام شده، نقاط قوت و ضعف موجود بحث و تبادل نظر گردید.

جلسه کمیته آزمون

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/10-10:16

جلسه کمیته آزمون EDO دانشکده پزشکی با حضور مدیر محترم گروه علوم تشریحی در تاریخ 97/5/9 در دفتر EDO برگزار گردید و در خصوص فرایند آنالیز سوالات آزمون های گروه بحث و تبادل نظر گردید.

جلسه برنامه عملیاتی گروه پوست

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/20-11:22

جلسه برنامه عملیاتی گروه پوست در مورخ 97/4/20 با حضور جناب آقای دکتر شاهمرادی، خانم دکتر فاطمی و کارشناس EDO خانم دکتر آویژگان از ساعت 8 الی 9:15 در دفتر EDO برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir