دفتر توسعه آموزش E.D.O

برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه ملی با حضور دانشجویان ترم چهارم

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/21-5:11

از ساعت 12:15 روز یک شنبه 20 بهمن ماه 98 جلسه ارزشیابی درس برنامه ملی با حضور کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، نماینده مشاورین جوان، نمایندگان و جمعی از دانشجویان ترم چهارم برگزار گردید. این جلسه در راستای پایش اجرای برنامه ملی است که در آن پیرامون چگونگی ارائه دروس ترم چهارم با دانشجویان مصاحبه می شود.

برگزاری دومین جلسه ارزشیابی برنامه جدید آموزش علوم پایه با شرکت دانشجویان ترم دوم

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/16-11:53

از ساعت 12 روز یک شنبه 13 بهمن ماه 98 جلسه ارزشیابی درس برنامه ملی با حضور مشاور و کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، نماینده معاونت آموزش پزشکی عمومی و نمایندگان و جمعی از دانشجویان ترم دوم برگزار گردید. این جلسه در راستای پایش اجرای برنامه ملی است که در آن پیرامون چگونگی ارائه دروس ترم دوم با دانشجویان مصاحبه می شود.

برگزاری ششمین جلسه کمیته مدیریت برنامه عملیاتی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/05-6:45

ششمین جلسه کمیته مدیریت برنامه عملیاتی دانشکده پزشکی از ساعت 12:30 روز دوشنبه 30 دی ماه 98 با حضور دبیر کمیته مدیریت برنامه عملیاتی و دیگر اعضای کمیته شامل نمایندگان معاونتها و گروههای آموزشی علوم پایه، بالینی و جراحی در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی تشکیل گردید. در این جلسه برنامه عملیاتی معاونتهای پژوهشی، آموزش تخصصی و فوق تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری جلسه ارزشیابی درس برنامه ملی با دانشجویان ترم دوم دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/10/10-11:16

از ساعت 10 روز سه شنبه 10 دی ماه 98 جلسه ارزشیابی درس برنامه ملی با حضور مشاور و کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، نماینده مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، نماینده معاونت آموزش پزشکی عمومی، نماینده مشاورین جوان و نمایندگان و جمعی از دانشجویان ترم دوم برگزار گردید. این جلسه در راستای پایش اجرای برنامه ملی است که در آن پیرامون چگونگی ارائه دروس ترم دوم با دانشجویان مصاحبه می شود.

برگزاری پنجمین جلسه کمیته مدیریت برنامه عملیاتی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/10/10-9:25

پنجمین جلسه کمیته مدیریت برنامه عملیاتی دانشکده پزشکی از ساعت 12:30 روز دوشنبه 9 دی ماه 98 با حضور دبیر کمیته مدیریت برنامه عملیاتی و دیگر اعضای کمیته شامل نمایندگان معاونتها و گروههای آموزشی علوم پایه، بالینی و جراحی در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی تشکیل گردید. در این جلسه برنامه عملیاتی معاونتهای اداری و مالی، امور هیأت علمی و دانشجویی دانشکده مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه جدید آموزش علوم پایه با شرکت دانشجویان ترم سوم

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/04-7:11

از ساعت 12:15 روز دوشنبه جلسه ارزشیابی برنامه جدید آموزش دوره دکتری عمومی پزشکی با شرکت دانشجویان و نمایندگان ترم سوم، کارشناسان برنامه ریزی درسی دفتر توسعه آموزش و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و نماینده معاونت آموزش پزشکی عمومی در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار گردید. ارزشیابی اجرای برنامه جدید آموزش دوره دکتری عمومی پزشکی موسوم به برنامه ملی که از وظایف دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی است از مهر 1396 شروع شده و تا کنون ادامه دارد.

برگزاری هفتمین جلسه از هفتمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی"

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/10/02-8:48

هفتمین جلسه از هفتمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی" از ساعت 7:30 روز دوشنبه 98/10/2 با شرکت اعضای محترم هیأت علمی بالینی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار شد. مبحث این جلسه "تعهد به حفظ اعتماد بیمار با ترجیح دادن منافع و درخواستهای بیمار بر خواسته های خود" بود. این کارگاه در 7 جلسه برگزاری می شود که شرکت اعضای محترم هیأت علمی بالینی در آن الزامی است. ضمناً  گواهی توانمندسازی شرکت کنندگان برای هر جلسه بطور مجزا صادر می گردد. دوره بعدی این کارگاه در سال 1399 برگزار خواهد شد.

برگزاری ششمین جلسه از هفتمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی"

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/25-11:24

ششمین جلسه از هفتمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی" از ساعت 7:30 روز دوشنبه 98/9/25 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی با حضور اساتید بالینی برگزار گردید. در این جلسه پیرامون مبحث "تعهد به مسؤولیتهای حرفه ای" بحث و گفتگو شد.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir