دفتر توسعه آموزش E.D.O

برگزاری سومین جلسه از ششمین کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی"

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/02-9:41

از ساعت 7:30 روز یکشنبه 98/4/2 سومین جلسه از ششمین کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی" با شرکت 95 نفر از اعضای محترم هیأت علمی در محل تالار طباطبایی دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه موضوعات "تعهد به حفظ اسرار بیمار"، "تعهد به کسب صلاحیت حرفه ای" و "تعهد به عمل بر اساس اطلاعات علمی" توسط دو تن از مدرسین کارگاه ارائه گردید. شرکت در یک دوره از این کارگاه که در هفت جلسه ارائه می شود برای اعضای هیأت علمی الزامی است.

برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه ملی گروه های علوم پایه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/03/29-4:43

از ساعت 12 روز دوشنبه 98/3/27 جلسه ارزشیابی دروس فیزیولوژی برنامه ملی با حضور مدیر گروه فیزیولوژی و مسؤلان دروس فیزیولوژی سلول و فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه، مسؤول و مشاور دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در محل دفتر توسعه آموزش برگزار شد. در این جلسه که تا پس از ساعت 14 بطول انجامید نتایج آنالیز ارزشیابی های دانشجویان از دروس پیشگفت مطرح و پیرامون آن بحث و تبادل نظر شد.

ارزشیابی دروس برنامه ملی دروه دکترای عمومی پزشکی که از اول مهر ماه 1396 در دانشکده پزشکی اصفهان اجرا می شود توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی انجام می گردد.

برگزاری دومین جلسه از ششمین دوره کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/26-10:02

از ساعت 7:30 روز یکشنبه 26 خرداد ماه 1398 دومین جلسه از ششمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی" در محل تالار طباطبایی با حضور 95 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد. موضوعات این جلسه "تعهد به توزیع عادلانه منابع محدود" و "تعهد به ارتقای دسترسی بیمار به مراقبت" بود که توسط مدرسین ارائه گردید. ششمین دوره کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی از 19 خرداد آغاز شده و تا پایان تیر ماه در هفت جلسه ادامه خواهد داشت. گواهی شرکت در کارگاه برای کسب امتیاز توانمندسازی اساتید برای هر جلسه مجزا صادر می شود.

برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه جدید گروه های علوم پایه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/03/22-12:20

از ساعت 11:15 روز سه شنبه 98/3/11 جلسه بازخورد ارزشیابی درس قارچ و انگل شناسی پزشکی در محل دفتر توسعه آموزش دانشکده با حضور مدیر و اعضای محترم هیأت علمی گروه قارچ و انگل شناسی و مسؤول و کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه نتایج آنالیز ارزشیابی و کدهای مصاحبه با دانشجویان ترم سوم نیم سال تحصیلی 98-97 مطرح و پیرامون آن تبادل نظر انجام گرفت. برنامه ملی دوره آموزش عمومی پزشکی از اول مهر ماه 96 در دانشکده پزشکی اجرا و در پایان هر ترم توسط دفتر توسعه آموزش ارزشیابی می گردد.

برگزاری اولین جلسه از ششمین دوره کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/19-12:07

از ساعت 7:30 روز یکشنبه 98/3/19 اولین جلسه ششمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی" با حضور بیش از یک صد نفر از اساتید بالینی در محل تالار طباطبایی برگزار شد. در این جلسه که با استقبال شایان توجه اعضای محترم هیأت علمی گروههای بالینی دانشکده پزشکی، گروههای آموزشی دانشکده دندان پزشکی و سایر علاقمندان روبرو شده بود، مبحث "کلیات و اصول رفتار حرفه ای" توسط آقایان دکتر محمدی زاده و دکتر رحیمی ارائه گردید.

برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه جدید گروه های علوم پایه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/03/01-4:59

از ساعت 12 تا 14 روز دوشنبه 98/2/30 جلسه مصاحبه با حضور جمعی از دانشجویان ترم سوم، نمایندگان آنها، نماینده دفتر مشاورین جوان و کارشناس برنامه ریزی درسی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

برگزاری جلسه ارزشیابی برنامه جدید گروه های علوم پایه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/03/01-11:21

از ساعت 12 روز دوشنبه 23 اردیبهشت 98 جلسه ارزشیابی برنامه ملی دوره آموزش عمومی پزشکی در محل دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی و با حضور جمعی از دانشجویان ترم چهارم رشته پزشکی، نماینده دفتر مشاورین جوان و کارشناس دفتر توسعه آموزش برگزار شد. در این جلسه با دانشجویان ترم چهارم در حیطه های شیوه تدریس، چگونگی ارزشیابی، نحوه برگزاری دروس مصاحبه شد و نظرات و پیشنهادات آنها پیرامون دروس برگزار شده اخذ گردید. برنامه ملی دوره آموزش عمومی پزشکی که از مهرماه 96 در داانشکده پزشکی اصفهان اجرا می شود توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی پیوسته مورد ارزیابی قرار می گیرد.

برگزاری کلینیک آموزشی به مناسب روز آموزش دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/10-9:17

به مناسبت روز آموزش، دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، کلینیک آموزشی از ساعت 14 تا 16 روز دوشنبه 9 اردیبهشت 98 در محل تالار هشت گوش برگزار کرد. در این کلینیک مسؤول و کارشناس دفتر توسعه آموزش، کارشناسان مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی و سایر مدرسین و اعضای هیأت علمی و نیز نماینده فراگیران دانشگاه در یک بحث گروهی به مباحثی چون انگیزش، نشاط علمی، مطالبه گری علمی و اخلاق در آموزش پرداختند.

مراسم روز آموزش دانشکده پزشکی در چارچوب برنامه های هفته آموزش دانشگاه در دانشکده پزشکی برگزار می شود.

صفحات

Subscribe to RSS - دفتر توسعه آموزش E.D.O

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir