تشکیل جلسه کمیته خرید دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/05-6:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روز سه شنبه از ساعت 11 لغایت 12:30 مورخ 98/04/04 دومین جلسه کمیته خرید دانشکده در دفتر معاونت اداری مالی دانشکده با حضور اعضا کمیته برگزار گردید . در این جلسه کلیه درخواست های گروه ها و واحدهای مطرح شد و با توجه به بودجه موجود در دانشکده تعدادی از درخواست ها با  نظر موافق جهت خرید اقلام مورد تصویب قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir