تشکیل جلسه کمیته خرید دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/28-11:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روز چهارشنبه مورخ 97/5/25 سومین جلسه کمیته خرید دانشکده با حضور اعضا کمیته برگزار گردید . در این جلسه کلیه درخواست های گروه ها و واحدهای مطرح شد و با توجه به بودجه موجود در دانشکده تعدادی از درخواست ها با  نظر موافق جهت خرید اقلام مورد تصویب قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir