برگزاری جلسه در خصوص بازسازی گروه معارف و آزمایشگاه حیوانی دانشکده در دفتر معاونت درمان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/03-7:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز شنبه مورخ 98/6/2 در ساعت 8 صبح جلسه ای با حضور مشاور عالی اجرائی رئیس دانشکده، معاون اداری و مالی، معاون تحصيلات تكمیلی، مدیر داخلی، رئیس امور مالی و کارشناسان و مهندسین دفتر فنی دانشگاه در دفتر معاونت درمان دانشکده برگزار گردید. در این جلسه در خصوص بازسازی گروه معارف اسلامی و آزمایشگاه حیوانی بحث و تبادل نظر گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir