معاونت درمان

جلسه کمیته اصلی گایدلاین های دانشگاه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/10-5:55

هشتمین جلسه کمیته اصلی گایدلاین های دانشگاه در تاریخ 5/4/1398 در تالار ادیب برگزار گردید. 

جلسه امتیازدهی پروتکل ها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/10-5:50

جلسه امتیازدهی پروتکل ها و صدور گواهی در روز سه شنبه مورخ 11/4/1398 از ساعت 7:30- 6:30 صبح در معاونت درمان دانشکده پزشکی برگزار می گردد. 

تعیین حداقل انتظارات از اعضای محترم هیات علمی بالینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/10-5:43

 جلسه تعیین حداقل انتظارات از اعضای محترم هیات علمی بالینی که از ساعت 10 لغایت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 19/04/1398در سالن شورای حوزه معاونت آموزشی برگزار می گردد، حضور بهم رسانید.

جلسه تعیین حداقل انتظارات از اعضای محترم هیات علمی بالینی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/26-11:37

جلسه تعیین حداقل انتظارات از اعضای محترم هیات علمی بالینی از ساعت 12 لغایت 13 روز شنبه مورخ 21/2/1398 در دفتر معاونت محترم آموزشی دانشگاه برگزار گردید. 

جلسه نظارت بر فعالیت اعضای محترم هیات علمی خارج از مراکز آموزشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/26-11:39

جلسه نظارت بر فعالیت اعضای محترم هیات علمی خارج از مراکز آموزشی در روز شنبه مورخ 27/11/1397 ساعت 10 صبح در دفتر معاونت محتزم آموزشی دانشگاه برگزار می گردد. ، دراین جلسه برنامه نظارت بر فعالیت اعضای محترم هیات علمی خارج از مراکز آموزشی مورد تبادل نظر قرار گرفت.

جلسه بررسی پروسجورها جهت آموزش رزیدنت های گروههای بالینی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/26-11:50

جلسه بررسی پروسجورها جهت آموزش رزیدنت های گروههای بالینی در روز چهارشنبه مورخ 1398/3/29 در دفتر معاونت درمان دانشکده پزشکی برگزار خواهد شد. 

Subscribe to RSS - معاونت درمان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir