معاونت درمان

پنجمین کارگاه اعتباربخشی آموزشی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/12/24-14:03

 پنجمین کارگاه اعتباربخشی آموزشی از ساعت 12:30لغایت 15 روز شنبه مورخ 96/10/2 با حضور مسئولین محترم علمی و اجرایی اعتباربخشی آموزشی ، مسئولین و کارشناسان محترم اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید ، دراین جلسه برنامه جامع عملکرد آموزشی مورد تبادل نظر قرار گرفت.

پنجمین کارگاه اعتباربخشی آموزشی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/12/24-14:03

 پنجمین کارگاه اعتباربخشی آموزشی از ساعت 12:30لغایت 15 روز شنبه مورخ 96/10/2 با حضور مسئولین محترم علمی و اجرایی اعتباربخشی آموزشی ، مسئولین و کارشناسان محترم اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید ، دراین جلسه برنامه جامع عملکرد آموزشی مورد تبادل نظر قرار گرفت.

چهارمین کارگاه اعتباربخشی آموزشی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/11/26-8:59

چهارمین کارگاه اعتباربخشی آموزشی ازساعت 12:30 لغایت 15 روز شنبه مورخ 96/9/4 باحضور مسئولین محترم علمی و اجرایی اعتباربخشی آموزشی ، مسئولین و کارشناسان محترم اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزارگردید ، در این جلسه استانداردهای فصل اول اعتباربخشی آموزشی همراه با شیوه نامه نظرسنجی فراگیران مورد تبادل نظر قرارگرفت. 

دومین کارگاه اعتباربخشی آموزشی سال 1396

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/08/28-11:55

دومین کارگاه اعتباربخشی آموزشی از ساعت 13 لغایت 15 روز شنبه مورخ 96/6/4 با دستور جلسه برنامه نویسی با رویکرد ارتقاء کیفیت در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی تشکیل شد ، در این کارگروه مروری بر اصول تدوین برنامه ارتقاء کیفیت صورت پذیرفت و برنامه پیشنهادی دفتر اعتباربخشی آموزشی در تدوین برنامه جامع ارتقاء کیفیت آموزش جهت سال 1397 مورد تبادل نظر قرار گرفت .

جلسه هماهنگی اعتباربخشی اموزشی مراکز آموزشی درمانی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/07/10-9:37

جلسه هماهنگی اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی درروز شنبه مورخ 96/4/17 با حضور مسئولین محترم علمی و اجرایی اعتباربخشی دانشکده، مسئولین و کارشناسان محترم اعتباربخشی مراکز اموزشی درمانی ازساعت 13 الی 15 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزارگردید دراین جلسه مسئولین و کارشناسان اعتباربخشی آموزشی ضمن طرح چالش های اجرایی و پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی ، تجربیات موفق خودرا به اشتراک گذاردند و تصمیمات لازم در زمینه روند جاری سازی فرایند مذکور اتخاذ گردید.

جلسه راه اندازی کلینیک حافظه

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/06/18-11:45

جلسه راه اندازی کلینیک حافظه باحضور نمایندگان محترم معاونت درمان دانشگاه ، معاونت بهداشتی دانشگاه ، گروه روانپزشکی ، گروه داخلی اعصاب ، معاون محترم آموزشی مرکز آیت الله کاشانی به دبیری معاون محترم درمان دانشکده از ساعت 10:30 لغایت 12 روز سه شنبه مورخ 96/3/9 در تالار هشت گوش دانشکده تشکیل گردید و پس از تبادل نظر و بررسی فرصت های موجود تصمیمات لازم اتخاذ شد .

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت درمان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir