معاونت درمان

پنجمین کارگاه اعتباربخشی آموزشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/03-14:03

 پنجمین کارگاه اعتباربخشی آموزشی از ساعت 12:30لغایت 15 روز شنبه مورخ 96/10/2 با حضور مسئولین محترم علمی و اجرایی اعتباربخشی آموزشی ، مسئولین و کارشناسان محترم اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید ، دراین جلسه برنامه جامع عملکرد آموزشی مورد تبادل نظر قرار گرفت.

پنجمین کارگاه اعتباربخشی آموزشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/03-14:03

 پنجمین کارگاه اعتباربخشی آموزشی از ساعت 12:30لغایت 15 روز شنبه مورخ 96/10/2 با حضور مسئولین محترم علمی و اجرایی اعتباربخشی آموزشی ، مسئولین و کارشناسان محترم اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید ، دراین جلسه برنامه جامع عملکرد آموزشی مورد تبادل نظر قرار گرفت.

چهارمین کارگاه اعتباربخشی آموزشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/09/05-8:59

چهارمین کارگاه اعتباربخشی آموزشی ازساعت 12:30 لغایت 15 روز شنبه مورخ 96/9/4 باحضور مسئولین محترم علمی و اجرایی اعتباربخشی آموزشی ، مسئولین و کارشناسان محترم اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزارگردید ، در این جلسه استانداردهای فصل اول اعتباربخشی آموزشی همراه با شیوه نامه نظرسنجی فراگیران مورد تبادل نظر قرارگرفت. 

دومین کارگاه اعتباربخشی آموزشی سال 1396

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/06/06-11:55

دومین کارگاه اعتباربخشی آموزشی از ساعت 13 لغایت 15 روز شنبه مورخ 96/6/4 با دستور جلسه برنامه نویسی با رویکرد ارتقاء کیفیت در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی تشکیل شد ، در این کارگروه مروری بر اصول تدوین برنامه ارتقاء کیفیت صورت پذیرفت و برنامه پیشنهادی دفتر اعتباربخشی آموزشی در تدوین برنامه جامع ارتقاء کیفیت آموزش جهت سال 1397 مورد تبادل نظر قرار گرفت .

جلسه هماهنگی اعتباربخشی اموزشی مراکز آموزشی درمانی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/04/19-9:37

جلسه هماهنگی اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی درروز شنبه مورخ 96/4/17 با حضور مسئولین محترم علمی و اجرایی اعتباربخشی دانشکده، مسئولین و کارشناسان محترم اعتباربخشی مراکز اموزشی درمانی ازساعت 13 الی 15 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزارگردید دراین جلسه مسئولین و کارشناسان اعتباربخشی آموزشی ضمن طرح چالش های اجرایی و پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی ، تجربیات موفق خودرا به اشتراک گذاردند و تصمیمات لازم در زمینه روند جاری سازی فرایند مذکور اتخاذ گردید.

جلسه راه اندازی کلینیک حافظه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/03/28-11:45

جلسه راه اندازی کلینیک حافظه باحضور نمایندگان محترم معاونت درمان دانشگاه ، معاونت بهداشتی دانشگاه ، گروه روانپزشکی ، گروه داخلی اعصاب ، معاون محترم آموزشی مرکز آیت الله کاشانی به دبیری معاون محترم درمان دانشکده از ساعت 10:30 لغایت 12 روز سه شنبه مورخ 96/3/9 در تالار هشت گوش دانشکده تشکیل گردید و پس از تبادل نظر و بررسی فرصت های موجود تصمیمات لازم اتخاذ شد .

جلسه ارزیابی عملکرد آموزشی درمانی بخشهای بالینی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/09/14-14:55

جلسه ارزیابی عملکرد میدانی و مدیریتی بخشهای بالینی در روز شنبه مورخ 8/8/95 با حضور قائم مقام محترم رئیس دانشکده در امور بالینی ، معاونین محترم آموزش پزشکی عمومی ، آموزش تخصصی و فوق تخصصی ، درمان و دانشجویی فرهنگی در معاونت درمان دانشکده پزشکی تشکیل و ضمن کارشناسی معیارهای مندرج در چک لیست تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

دومین جلسه سامانه الکترونیک مرگ و میر مراکز آموزشی درمانی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/09/15-8:41

دومین جلسه هماهنگی سامانه الکترونیک کمیته های مرگ و میر مراکز اموزشی درمانی در روز شنبه مورخ 6/9/95 با حضور دبیران و کارشناسان محترم  کمیته مرگ و میر مراکز آموزشی درمانی الزهرا (س) ، امین ، نور و علی اصغر(ع) ، در محل معاونت درمان دانشکده پزشکی برگزار و پیشنهادات ارائه شده در خصوص ارتقاء سامانه ثبت اطلاعات مرگ و میر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت درمان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir