دومین کارگاه اعتباربخشی آموزشی سال 1396

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/06/06-11:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دومین کارگاه اعتباربخشی آموزشی از ساعت 13 لغایت 15 روز شنبه مورخ 96/6/4 با دستور جلسه برنامه نویسی با رویکرد ارتقاء کیفیت در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی تشکیل شد ، در این کارگروه مروری بر اصول تدوین برنامه ارتقاء کیفیت صورت پذیرفت و برنامه پیشنهادی دفتر اعتباربخشی آموزشی در تدوین برنامه جامع ارتقاء کیفیت آموزش جهت سال 1397 مورد تبادل نظر قرار گرفت .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir