جلسه امتیازدهی پروتکل ها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/10-5:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه امتیازدهی پروتکل ها و صدور گواهی در روز سه شنبه مورخ 11/4/1398 از ساعت 7:30- 6:30 صبح در معاونت درمان دانشکده پزشکی برگزار می گردد. 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir