برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشکده های پزشکی و پیراپزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/09/09-10:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با حضور پرشور دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی در تاریخ 26/8/1394 روز سه شنبه در دانشکده همزمان با سایر دانشکده ها انتخابات شورای صنفی برگزار گردید و  پس اعلام اسامی اعضای شورای صنفی و به توسط این اعضا  آقای علی صادقی بعنوان دبیر شورای صنفی دانشکده پزشکی و آقای سجاد شیخ بعنوان دبیر شورای صنفی دانشکده پیراپزشکی انتخاب گردیدند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir