اخبار گروه داخلی

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد شنبه,1398/09/23-13:02

کلاس هیپوفیز روز شنبه  شنبه مورخ 23 آذردر کلاس شماره 1 از ساعت 12:30 الی 2 جهت دستیاران  کارورزان و دانشجویان گروه داخلی برگزار گردید.

مدرس: سرکار خانم دکتر حیدرپور

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/09/21-8:18

کلاس درس نورولوژی  با موضوع تشنج روز پنج شنبه  مورخ 21 آذر در  کلاس شماره 4  از ساعت 7:30 الی 8 جهت دستیاران گروه داخلی برگزار گردید.

مدرس: آقای دکتر  محمدرضا نجفی 

برگزاری جلسه اول دوره دیابت

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/09/21-5:33

جلسه اول دوره دیابت روز چهارشنبه  مورخ 20  آذر در  کلاس شماره 1  از ساعت 12:30 الی 2جهت دستیاران-کارورزان و دانشجویان گروه داخلی برگزار گردید.

مدرس: سرکار خانم دکتر راحله سادات سجاد

برگزاری کلاس دستیاری

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/19-12:08

کلاس با موضوع هایپر لیپیدی روز سه شنبه  مورخ 19 آذر در  کلاس شماره 1  از ساعت 12:30 الی 2جهت دستیاران-کارورزان و دانشجویان گروه داخلی برگزار گردید.

مدرس: آقای دکتر علی اکبر وثوقی

برگزاری کلاس دستیاری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/18-12:12

کلاس با موضوع MPD روز دو شنبه  مورخ 18 آذر در  کلاس شماره 1  از ساعت 12:30 الی 2جهت دستیاران-کارورزان و دانشجویان گروه داخلی برگزار گردید.

مدرس: آقای دکتر علی درخشنده

برگزاری کلاس دستیاری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/18-12:13

کلاس با موضوع CHF روز یک شنبه  مورخ 17 آذر در  کلاس شماره 1  از ساعت 12:30 الی 2جهت دستیاران گروه داخلی برگزار گردید.

مدرس:خانم دکتر بهرامی

برگزاری کلاس دستیاری

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/12-11:15

کلاس با موضوع چربی خون بالا  روز سه شنبه  مورخ 12 آذر در  کلاس شماره 1  از ساعت 12:30 الی 2جهت دستیاران-کارورزان و دانشجویان گروه داخلی برگزار گردید.

مدرس: آقای دکتر علی اکبر وثوقی

آموزش مباحث دیابت برای کارورزان و دستیاران گروه داخلی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/12-4:48

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir