کنفرانسهای بخشهای فوق تخصص و تخصصی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/12/19-7:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
بخش فوق تخصصی غدد /sites/default/files/users/dakheli/15.12.96%20e.pdf
بخش فوق تخصصی ریه /sites/default/files/users/dakheli/14.12.96.pdf
بخش فوق تخصصی روماتولوژی /sites/default/files/users/dakheli/16.12.96%20r.pdf
بخش فوق تخصصی نفرولوژی /sites/default/files/users/dakheli/15.12.96%20n.pdf
بخش تخصصی جنرال /sites/default/files/users/dakheli/16.12.96.pdf

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir