فرم case log

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/02/03-8:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارورزان محترم می توانند این فرم را از قسمت برنامه های آموزشی/ تئوری/ کارورزی/ برنامه آموزشی دریافت کرده و تسبت به تکملی آن اقدام کنند.

تصویر: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir