عدم پذيرش مقالات چاپ شده در مجلات بدون اعتبار

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/02-11:44

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir