تاریخ برگزاری امتحانات کارآموزی یک

تاریخ ایجاد شنبه,1396/07/22-11:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تصویر: 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir