برگزاري كارگاه آموزش در بخشهاي بستري همراه با صدور گواهي توانمندسازي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/18-11:11

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir