فراگیران دکترای تخصصی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/01/23-8:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود رشته تحصیلی استاد راهنما  Email
محمود فدایی 98 پزشکی مولکولی هنوز مشخص نشده است mahmood.fadaie@gmail.com
طیبه رنجبر نژاد 98 ژنتیک پزشکی هنوز مشخص نشده است

tayebeh.ranjbar1992@gmail.com

فاطمه محمدرضایی 98 ژنتیک پزشکی هنوز مشخص نشده است

f_m.rezaei@yahoo.com

زکیه نادعلی 98 ژنتیک پزشکی هنوز مشخص نشده است

z.nadeali67@gmail.com

علی نریمان 98 ژنتیک پزشکی هنوز مشخص نشده است

ali_nariman.gene@yahoo.com

حاجی غلامی  96 ژنتیک پزشکی  دکتر منصور صالحی samira2.h714@yahoo
عاطفه میر 96 ژنتیک پزشکی  دکتر محمد امین طباطبایی فر at_m1989@yahoo.com
سپیده قباخلو 96 ژنتیک پزشکی  دکتر مجید خیراللهی s.ghobakhloo31@gmail.com
فاطمه شاهکرمی  96 ژنتیک پزشکی  دکتر محمد امین طباطبایی فر shahkarami_fatemeh@yahoo.com
نیره السادات نوری 96 ژنتیک پزشکی  دکتر منصور صالحی n.nouri1982@gmail.com
مهدی خرمی 95 ژنتیک پزشکی  دکتر مجید خیراللهی Mehdi_khorami2@yahoo.com
رقیه دهقان 95 ژنتیک پزشکی  دکتر منصور صالحی rog.dehghan@gmail.com
مریم عابدی 95 ژنتیک پزشکی  دکتر یوسف قیصری maryamabedi.d@gmail.com
لیلا ممجدی 94 پزشکی مولکولی دکتر حسین خان احمد l.momajadi@yahoo.com
شراره محمد حسنی  94 پزشکی مولکولی  دکتر حسین خان احمد Shararehmh2006@gmail.com
سیما جعفرپور 94 پزشکی مولکولی دکتر رسول صالحی sima_jafarpour@yahoo.com
سارا انصاری 93 پزشکی مولکولی دکتر پروانه نیک پور ansari.sarabio@gmail.com
شیوا معین 93 پزشکی مولکولی دکتر یوسف قیصری shivamoein@gmail.com
ایلناز رحیمی منش 93 پزشکی مولکولی دکتر حسین خان احمد ilnazrahimmanesh@gmail.com
سید مهران مدرس صادقی 89 دکتری پزشکی مولکولی دکتر خان احمد m.modaressadeghi@gmail.com
زهره براتیه 91 دکتری پزشکی مولکولی دکتر نیک پور zbaratieh@resident.mui.ac.ir
زهرا خلج 91 دکتری پزشکی مولکولی دکتر منصور صالحی zkhalaj@resident.mui.ac.ir
موسی رحیمی 91 دکتری پزشکی مولکولی دکتر رسول صالحی mrahimi284@yahoo.com
محمد رسولیان 91 دکتری پزشکی مولکولی دکتر خیراللهی rasoolian62@yahoo.com
فریده صابری 91 دکتری پزشکی مولکولی دکتر رسول صالحی rsaberi2003@yahoo.com
محبوبه کوهیان 91 دکتری پزشکی مولکولی دکتر طباطبایی فر m_kouhian@yaho.com
عباس مریدنیا 91 دکتری پزشکی مولکولی دکتر خیراللهی moridnia@gmail.com
سمانه نصر نیا 92 دکتری پزشکی مولکولی دکتر طباطبایی فر nasrniya.sm@gmail.com
مریم حسین دخت 92 دکتری پزشکی مولکولی دکتر رسول صالحی marym68128@gmail.com
شایان ضیایی 92 دکتری پزشکی مولکولی دکتر محمدرضا شریفی shayan.ziaee@gmail.com
محمد جواد حجازی 92 دکتری پزشکی مولکولی دکتر محمدرضا شریفی  hejazi.mj@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir