فراگیران دکترای تخصصی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/01-9:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود رشته تحصیلی استاد راهنما  Email  
           
عاطفه میر 96 ژنتیک پزشکی       
سپیده قباخلو 96 ژنتیک پزشکی       
شاهکرمی  96 ژنتیک پزشکی       
نیره السادات نوری 96 ژنتیک پزشکی       
مهدی خرمی 95 ژنتیک پزشکی  دکتر مجید خیراللهی    
رقیه دهقان 95 ژنتیک پزشکی  دکتر منصور صالحی    
مریم عابدی 95 ژنتیک پزشکی  دکتر یوسف قیصری maryamabedi.d@gmail.com  
لیلا ممجدی 94 پزشکی مولکل      
سیما جعفرپور 94 پزشکی مولکولی      
سارا انصاری 93 پزشکی مولکولی دکتر پروانه نیک پور    
شیوا معین 93 پزشکی مولکولی دکتر یوسف قیصری    
ایلناز رحیمی منش 93 پزشکی مولکولی دکتر حسین خان احمد    
سید مهران مدرس صادقی 89 دکتری پزشکی مولکولی دکتر خان احمد m.modaressadeghi@gmail.com  
           
زهره براتیه 91 دکتری پزشکی مولکولی دکتر نیک پور zbaratieh@resident.mui.ac.ir  
زهرا خلج 91 دکتری پزشکی مولکولی دکتر منصور صالحی zkhalaj@resident.mui.ac.ir  
موسی رحیمی 91 دکتری پزشکی مولکولی دکتر رسول صالحی mrahimi284@yahoo.com  
محمد رسولیان 91 دکتری پزشکی مولکولی دکتر خیراللهی rasoolian62@yahoo.com  
فریده صابری 91 دکتری پزشکی مولکولی دکتر رسول صالحی rsaberi2003@yahoo.com  
محبوبه کوهیان 91 دکتری پزشکی مولکولی دکتر طباطبایی فر m_kouhian@yaho.com  
عباس مریدنیا 91 دکتری پزشکی مولکولی دکتر خیراللهی moridnia@gmail.com  
سمانه نصر نیا 92 دکتری پزشکی مولکولی دکتر طباطبایی فر    
مریم حسین دخت 92 دکتری پزشکی مولکولی دکتر رسول صالحی    
شایان ضیایی 92 دکتری پزشکی مولکولی دکتر محمدرضا شریفی    
محمد جواد حجازی 92 دکتری پزشکی مولکولی    
 
 
ایلناز رحیم منش 93 دکتری پزشکی مولکولی دکتر خان احمد    
سارا انصاری 93 دکتری پزشکی مولکولی دکتر نیک پور    
شیوا معین 93 دکتری پزشکی مولکولی دکتر قیصری    
سیما جعفرپور 94 دکتری پزشکی مولکولی      
لیلا ممجدی 94 دکتری پزشکی مولکولی      
شراره محمدحسنی 94 دکتری پزشکی مولکولی      
مهدی خرمی 94 دکتری ژنتیک پزشکی دکتر خیراللهی    
رقیه دهقان 94 دکتری ژنتیک پزشکی دکتر منصور صالحی    
مریم عابدی 94 دکتری ژنتیک پزشکی دکتر قیصری    

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir