فراگیران دکترای تخصصی گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/25-8:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی     رشته تحصیلی   سال ورودی پست الکترونیک
سید محمود موسوی  دکترای انگل شناسی  1398 Mahmoud-Mousavi45@yahoo.com
هاجر شعبان دوست  دکترای انگل شناسی  1398 samashabandoust@yahoo.com
غلامرضا پورشهبازی  دکترای انگل شناسی  1397 gh.poorshahbazi@gmail.com
عسگر باقرنژاد دکترای انگل شناسی  1397 fbibto1382@gmail.com
ساناز توکلی دکترای انگل شناسی 1396 san.tavakoli@gmail.com
محبوبه هادی پور دکترای انگل شناسی 1396 hadipour.ma@yahoo.com
مهسا اسماعیلی فلاح دکترای انگل شناسی 1394 m.e.fallah@mui.ac.ir
صالح خشنود دکترای انگل شناسی 1394  
مژگان فرخی دکترای انگل شناسی 1394 Mojankary@yahoo.com
رضا کلانتری دکترای انگل شناسی 1394 r.kalantari15@gmail.com
طاهر نعمتی هروانی دکترای انگل شناسی 1393  
محمد فتح اله زاده دکترای انگل شناسی 1393  
آذر بلوطی دهکردی دکترای انگل شناسی 1393 atousaG46@gMal.com
 فاطمه نامدار دکترای انگل شناسی 1392 fnamdar3310@yahoo.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir