فراگیران دکترای تخصصی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/13-9:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورودی ایمیل
فرهوده قائدرحمتی 1398 farhoodeh68@yahoo.com
حمید آریا 1398 haria256@yahoo.com
طاهره بختیاری 1398 Tahereh.bakhtiari361@gmail.com
مهدیه عزیزی 1398 m.azizi1371223@gmail.com
رضا حسینی 1396 reza.hosseini6970@yahoo.com
زیور زنگنه 1396 zangenehzivar@yahoo.com
فاطمه رضایت 1396 f_rezayat1991@yahoo.com
محمد موچانی 1394 Mohammadmuchani@gmail.com
فرشید فتحی 1394 ffathi19881367@yahoo.com
نوشین لطفی 1394 noushin_297@yahoo.com
مرتضی جعفری نیا 1394 morteza_jaafarinia@yahoo.com
عسل کاتبی 1394 asal.katebi@yahoo.com
محمد حسین شمس 1392 Hosseinshams62@yahoo.com
محمد صادق حسامیان 1392 hesamian.sadegh@gmail.com
راضیه علیپور 1392 ra_alipour@resident.mui.ac.ir
لیلا کریمی 1391  leilakarimi64@yahoo.com
زهرا یوسفی 1391 zahrayousefi999@yahoo.com
راضیه خوشنویسان 1391 razikhosh@yahoo.com
وجیهه استادی 1390 v.ostadi@resident.mui.ac.ir
ریحانه رهنما 1390 Reyhane.rahnama@yahoo.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir