فراگیران دکتری تخصصی گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/01/18-7:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

فارغ التحصیل& دانشجو نام و نام خانوادگی سال ورودی استاد راهنما پست الکترونیک
دانشجو سعید جاودان 1398   S-javdan@yahoo.com
دانشجو مینا ذوالفقاری 1398   Minazolfaghari606@gmail.com
دانشجو ساناز خاشعی 1398   Sanazkhashei70@gmail.com
دانشجو کورش نادری 1398   KNaderi56@yahoo.com
دانشجو آرزو فلاح 1397   arezofallah@yahoo.com
دانشجو راضیه محسنی 1397   Raziemohseni2014@gmail.com
دانشجو فرزانه محمدزاده رستمی 1397   frz.rostami@Gmail.com
دانشجو محمدصادق دماوندی 1396 آقای دکتر شجاعی damavandims@gmail.com
دانشجو آرزو میرزایی 1395 خانم دکتر مقیم mirzaeearezoo@yahoo.com
دانشجو راضیه کمالی 1395 آقای دکتر فاضلی razie.kamaly91@gmail.com
دانشجو فاطمه نوروزی 1395 آقای دکتر نصر Fn.microbiology@yahoo.com
دانشجو آزاده ترقیان 1394 آقای دکتر فاضلی a.taraghian@resident.mui.ac.ir
دانشجو مهرداد حلاجی 1394 آقای دکتر هوایی mehrdad.md69@gmail.com
دانشجو ازهر سالاری 1394 آقای دکتر فقری azhar_sallari@yahoo.com
دانشجو پریسا صادقی 1394 آقای دکتر فقری p.saadeghi@gmail.com
دانشجو فاطمه استاجی   1393 خانم دکتر مقیم fatemestaji@gmail.com
دانشجو  مرضیه صفری 1393  آقای دکتر نصر marziehhsafari@gmail.com
دانشجو ژینا وزیرزاده  1393  خانم دکتر کرباسی زاده J.Vazirzadeh@gmail.com
دانشجو طاهره مطلبی راد 1392 آقای دکتر نصر Tmotalebirad@gmail.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir