گوارش

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/02/07-6:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 

گزارش صبحگاهی

راند بخش

آندوسکوپی  آندوسونوگرافی ERCP گراند راند، ژورنال و case
شنبه

مرکز الزهراء

7:30-8:30

مرکز الزهراء

8-12

مرکز الزهراء

 

مرکز الزهراء  
دکتر امامی دکتر کلانتری/ دکتر توکلی/ دکتر شواخی دکتر ادیبی/ دکتر خدادوستان دکتر شواخی

مجتمع خورشید

7:30-8:30

مجتمع خورشید

مجتمع خورشید    
     
یک شنبه

مرکز الزهراء

7:30-8:30

مرکز الزهراء

8-12

مرکز الزهراء

مرکز الزهراء

مرکز الزهراء  
دکتر سبقت اللهی دکتر کلانتری/ دکتر امامی/ دکتر خدادوستان دکتر شواخی/ دکتر خدادوستان دکتر میناکاری/ دکتر سبقت اللهی دکتر میناکاری

مجتمع خورشید

7:30-8:30

مجتمع خورشید مجتمع خورشید      
     
دو  شنبه

مرکز الزهراء

7:30-8:30

مرکز الزهراء

8-12

مرکز الزهراء

مرکز الزهراء

مرکز الزهراء

مرکز الزهراء

8-9:30

دکتر کلانتری دکتر طالبی/ دکتر توکلی/ دکتر خدادوستان دکتر میناکاری دکتر خدادوستان/ دکتر شواخی دکتر امامی

معرفی case / گراند راند

(همه اعضا)

مجتمع خورشید

7ک30-8:30

مجتمع خورشید مجتمع خورشید      
     
سه شنبه

مرکز الزهراء

7:30-8:30

مرکز الزهراء

8-12

مرکز الزهراء

مرکز الزهراء

مرکز الزهراء

مرکز الزهراء

11:30-12:30

دکتر توکلی/ دکتر خدادوستان دکتر کلانتری/ دکتر توکلی/ دکتر میناکاری دکتر طالبی/ دکتر کلانتری دکتر خدادوستان دکتر شواخی/ دکتر سبقت اللهی

case report

(همه اعضا)

مجتمع خورشید

7:30-8:30

مجتمع خورشید مجتمع خورشید      
     
چهار شنبه

مرکز الزهراء

7:30-8:30

مرکز الزهراء

8-12

مرکز الزهراء

مرکز الزهراء

مرکز الزهراء

مرکز الزهراء

8-9

کنفرانس هفتگی گروه دکتر طالبی/ دکتر امامی/ دکتر شواخی دکتر میناکاری دکتر سبقت اللهی دکتر سبقت اللهی

ژورنال کلاب

(همه اعضا)

مجتمع خورشید

7:30-8:30

مجتمع خورشید مجتمع خورشید      
     
پنج شنبه

 

مرکز الزهراء

8-12

مرکز الزهراء

 

   
دستیاران فوق تخصصی آنکال
مجتمع خورشید مجتمع خورشید
   

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir