گزارشی از تیم ارزیابی اعتبار بخشی وزارت متبوع از دانشکده پزشکی اصفهان.

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/02/07-10:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بنا بر گزارش ارسالی ازسرکار خانم دکتر یمانی مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از بازدید تیم ارزیابی اعتبار بخشی وزارت متبوع از دانشکده پزشکی اصفهان در روز یکشنبه مورخ 95/11/17 که از قسمت های مختلف دانشکده  انجام شد. تیم ارزیابی کننده از توضیحات رئیس محترم دانشکده در خصوص کلیه امور دانشکده و اشراف و اهتمام ایشان در خصوص میراث و تاریخچه دانشکده و همکاری های به عمل آمده با این تیم تقدیر و تشکر نمودند. ضمناَ مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه نیز از زحمات انجام شده توسط رئیس محترم دانشکده و تیم مدیریتی و کارکنان تقدیر و تشکر نمودند.

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir