کیفیت آموزش سرپایی و آموزش مبتنی بر جامعه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/19-9:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در راستای بهبود کیفیت آموزش سرپایی و آموزش مبتنی بر جامعه برای اولین بار خدمات پیشگیری و ارتقاء سلامت بیش از هشتاد هزار نفر از جمعیت تحت پوشش شبکه بهداشت شماره یک به گروه پزشکی اجتماعی واگذار گردید. با اجراي اين تفاهم نامه و با استقرار اساتید گروه پزشکی اجتماعی بعنوان مدیران آموزشي و همچنین دستیاران ، عرصه های آموزش سرپایی تحول قابل توجهی پیدا خواهد کرد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir