سمینارها و کنگره های گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/18-9:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version


 

عنوان کنگره گروه دبیر کنگره محل برگزاری تاریخ شروع آدرس ثبت نام اینترنتی
1st International Caparica Conference on Leishmaniasis 2018     Portugal Oct:29-31,2018 leishmaniasis2018.com
14th International Congress of Parasitology (ICOPA) : World Federation of Parasitologists (WFP) | Korean Society for Parasitology and Tropical Medicine (KSPTM)   South Korea Aug 19 - 24, 2018  
 
سوميـن کنگره بين المللی و دهمین کنگره سراسری انگل شناسی ايـران NICOPA9    دکتر سید محمود سجادی  دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  10 الی 12 آبان 1396
 
nicopa10@sums.ac.ir
سومین کنگره قارچ شناسی ایران   دکتر جعفر عبدالله زاده دانشگاه کردستان 4-6 شهریور1396 conf.uok.ac.ir/imyc3
دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره قارچ شناسی ایران   دکتر سید بصیر هاشمی شیراز 27 تا 29 آبان ماه 1394 http://icmm2015.sums.ac.ir
دوميـن کنگره بين المللی و نهميـن کنگره سراسری انگل شناسی ايـران NICOPA9   دکتر کيهان اشرفی رشت - لنگرود 30 اردیبهشت تا 1 خرداد 1394 http://nicopa9.gums.ac.ir/
هشتمین همایش انگل شناسی وبیماری های انگلی   دکتر ایرج شریفی  کرمان 25-27 مهر ماه 1391 http://nicopa8.kmu.ac.ir/App_Web/(Guest)/Default.aspx

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir