سمینارها و کنگره های گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/09/02-5:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version


 

ردیف  عنوان  نام ونام خانوادگی  تاریخ  برگزاری محل برگزاری 
         
         
         

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir