کنفرانس های معاونت پزشکی عمومی2

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/04-7:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه زمانبندی جلسات هماهنگی نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی(بهار97)

 

تاریخ

بحث

زمان

مدیر جلسه ومسئول هماهنگی بحث

مطالب ارائه شده
97/1/20

کلیات و اصول رفتار حرفه ای

7/30

دکتر حمید رحیمی،دکتر محمدی زاده

 

کلیات و اصول رفتار حرفه ای
97/1/27

 

- تعهد به توزیع عادلانه منابع محدود
-تعهد به ارتقای دسترسی بیمار به مراقبت

 

7/30

دکتر حمید رحیمی ، دکتر شهیدی

 

اسلاید خانم دکتر شهیدی
97/2/3

-تعهد به حفظ اسرار بیمار

-تعهد به داشتن روابط مناسب با بیمار

 

7/30

دکتریمانی ،  دکتر زارعان

 

تعهد به حفظ اسرار بیمار
97/2/10

-ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار  

-تعهد به کسب صلاحیت حرفه ای

-تعهد به عمل بر اساس اطلاعات علمی

7/30

 

دکتر محمدی زاده  ، دکتر گلشنی

 

 
97/2/17

تعهد به رعایت صداقت با بیمار

 

7/30

دکتر شمس ،دکتر معین زاده

 

 
97/2/24

-تعهد به حفظ اعتماد بیمار با ترجیح دادن منافع و نیازهای بیمار برخواسته های خود

 

7/30

 

دکتر شمس، دکتر شهیدی

 

 
97/2/31

 

تعهد به مسئولیتهای حرفه ای-

 

7/30

 

دکتر حمید رحیمی ، دکتر استکی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir