کنفرانس مشترک گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/07/24-11:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئول علمی: دکتر منصور صالحی

مسئول اجرائی: دکتر محمد کاظمی

روز:

ساعت:8  صبح

مکان: اتاق کنفرانس بیمارستان امام حسین

ردیف تاریخ گروه های ارائه دهنده
1 96/4/4 گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی و گروه اطفال
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir