کنفرانس مشترک گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/05-7:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئول علمی: دکتر منصور صالحی

مسئول اجرائی: دکتر محمد کاظمی

روز:

ساعت:8  صبح

مکان: اتاق کنفرانس بیمارستان امام حسین

ردیف تاریخ گروه های ارائه دهنده
2 97/10/15 گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی- گروه ایمنی شناسی - گروه باکتری شناسی - گروه قارچ و انگل شناسی
1 96/4/4 گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی و گروه اطفال

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir