کنفرانس مشترک گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/05/28-15:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئول علمی:خانم دکتر معقول و خانم دکتر پورسینا

مسئول اجرائی:خانم دکتر معقول و خانم دکتر پورسینا

روز:آذرماه 95

ساعت:10

مکان:تالارحکمی

ردیف تاریخ گروه های ارائه دهنده
1 آذرماه 95 گروه باکتری شناسی - گروه فیزیولوژی
     

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir