کنفرانس مشترک گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-12:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئول علمی:

مسئول اجرائی:

روز:

ساعت:

مکان:

ردیف تاریخ گروه های ارائه دهنده
     
     

گروه فیزیک پزشکی کنفرانس مشترک با گروه دیگری نداشته است.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir