کنفرانس مشترک گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-9:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئول علمی:

مسئول اجرائی:

روز:

ساعت:

مکان:

ردیف تاریخ گروه های ارائه دهنده
     
     

گروه فیزیک پزشکی کنفرانس مشترک با گروه دیگری نداشته است.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir