کنفرانس مشترک گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/24-17:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

          کنفرانس مشترک در گروه اجرا نمی گردد.

مسئول اجرائی:

روز:

ساعت:

مکان:

ردیف تاریخ گروه های ارائه دهنده
     
     

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir