کنفرانس مشترک گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/04/09-21:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئول علمی: دکتر محمد مظاهری

مسئول اجرائی: دکتر محمود بابائیان

ردیف تاریخ روز ساعت مکان گروه های ارائه دهنده
1 96/12/19 شنبه 12/30 دانشکده داروسازی گروه طب ایرانی و دانشکده داروسازی
2 96/12/12 شنبه 10 دفتر شورای گروه ژنتیک گروه طب ایرانی و گروه ژنتیک
3 96/2/12 سه شنبه 10
معاون پژوهشی دانشکده 
گروه معارف و گروه طب سنتی
4 95/12/25 چهاشنبه 11
گروه پزشکی اجتماعی
گروه پزشکی اجتماعی و گروه طب سنتی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir