کنفرانس مشترک گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/14-9:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئول علمی: دکتر محمد مظاهری

مسئول اجرائی: دکتر محمود بابائیان

ردیف تاریخ روز ساعت مکان گروه های ارائه دهنده
1 97/9/18 یکشنبه 13 تالار هشت گوش دانشکده پزشکی گروه طب ایرانی و گروه ژنتیک
2 97/8/23 چهارشنبه 10  مرکز آموزشی و درمانی امین گروه پزشکی خانواده و طب ایرانی 
3 97/7/4 چهارشنبه 12  مرکز آموزشی و درمانی امین گروه پزشکی خانواده و طب ایرانی 
4 97/6/7 چهارشنبه 8  مرکز آموزشی و درمانی امین گروه پزشکی خانواده و طب ایرانی 
5 97/2/3 سه شنبه 12 کلینیک طب ایرانی مرکز آموزشی و درمانی امین گروه پزشکی اجتماعی و گروه طب ایرانی
6 96/12/19 شنبه 12/30 دانشکده داروسازی گروه طب ایرانی و دانشکده داروسازی
7 96/12/12 شنبه 10 دفتر شورای گروه ژنتیک گروه طب ایرانی و گروه ژنتیک
8 96/2/12 سه شنبه 10 معاون پژوهشی دانشکده  گروه معارف و گروه طب ایرانی
9 95/12/25 چهاشنبه 11 گروه پزشکی اجتماعی گروه پزشکی اجتماعی و گروه طب ایرانی 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir