کنفرانس مشترک گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/22-12:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئول اجرائی: دکتر محمود بابائیان

ردیف ارائه دهندگان مکان تاریخ عنوان کنفرانس اسلاید
13 گروه طب ایرانی و دانشکده داروسازی دانشکده داروسازی 98/9/20 مروری بر داروهای گوارش از منظر طب نوین و سنتی -
12 گروه طب ایرانی و دانشکده داروسازی دانشکده داروسازی 98/8/27 داروهای مؤثر بر اعصاب و روان از دیدگاه طب ایرانی -
11 گروه پزشکی اجتماعی و گروه طب ایرانی  مرکز آموزشی و درمانی امین 97/11/10 تعیین مزاج و تدبیر آن -
10 گروه پزشکی اجتماعی و گروه طب ایرانی  مرکز آموزشی و درمانی امین 97/10/16 داروهای مؤثر بر افسردگی از دیدگاه طب ایرانی -
9 گروه طب ایرانی و گروه ژنتیک تالار هشت گوش دانشکده پزشکی 97/9/18 تقسیم بندی اجسام از دیدگاه طب ایرانی -
8 گروه پزشک خانواده و طب ایرانی   مرکز آموزشی و درمانی امین 97/8/23 اضطراب از دیدگاه طب ایرانی -
7 گروه پزشک خانواده و طب ایرانی   مرکز آموزشی و درمانی امین 97/7/4 تعیین مزاج و تدبیر آن -
6 گروه پزشک خانواده و طب ایرانی   مرکز آموزشی و درمانی امین 97/6/7 داروهای مؤثر بر افسردگی از دیدگاه طب ایرانی -
5 گروه پزشکی اجتماعی و گروه طب ایرانی  مرکز آموزشی و درمانی امین 97/2/3 تعیین مزاج و تدبیر آن -
4 گروه طب ایرانی و دانشکده داروسازی دانشکده داروسازی 96/12/19 مبانی طب ایرانی -
3 گروه طب ایرانی و گروه ژنتیک دفتر شورای گروه ژنتیک 96/12/12 کلیات طب ایرانی -
2 گروه معارف و گروه طب ایرانی معاونت پژوهشی دانشکده  96/2/12 داروهای مؤثر بر گوارش از دیدگاه طب ایرانی -
1 گروه پزشکی اجتماعی و گروه طب ایرانی  گروه پزشکی اجتماعی 95/12/25 تعیین مزاج و تدبیر آن -

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir