کنفرانس مشترک گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-13:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئول علمی: دکتر محمد مظاهری

مسئول اجرائی: دکتر محمود بابائیان

ردیف تاریخ روز ساعت مکان گروه های ارائه دهنده
1 97/7/4 چهارشنبه 12  مرکز آموزشی و درمانی امین گروه پزشکی خانواده و طب ایرانی 
1 97/6/7 چهارشنبه 8  مرکز آموزشی و درمانی امین گروه پزشکی خانواده و طب ایرانی 
2 97/2/3 سه شنبه 12 کلینیک طب ایرانی مرکز آموزشی و درمانی امین گروه پزشکی اجتماعی و گروه طب ایرانی
3 96/12/19 شنبه 12/30 دانشکده داروسازی گروه طب ایرانی و دانشکده داروسازی
4 96/12/12 شنبه 10 دفتر شورای گروه ژنتیک گروه طب ایرانی و گروه ژنتیک
5 96/2/12 سه شنبه 10 معاون پژوهشی دانشکده  گروه معارف و گروه طب ایرانی
6 95/12/25 چهاشنبه 11 گروه پزشکی اجتماعی گروه پزشکی اجتماعی و گروه طب ایرانی 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir