کنفرانس مشترک گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/01/18-8:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئول علمی:خانم دکتر معقول و خانم دکتر پورسینا

مسئول اجرائی:خانم دکتر معقول و خانم دکتر پورسینا

روز: اردیبهشت ساعت13-11 مکان: تالارهشت گوش
روز: تیرماه 96 ساعت13-8 مکان: EDC

روز:آذرماه 95

ساعت:10

مکان:تالارحکمی

ردیف تاریخ گروه های ارائه دهنده
1 اردیبهشت 97 گروه باکتری شناسی - گروه فیزیولوژی
2 تیرماه 96 گروه باکتری شناسی- گروه فیزیولوژی
3 آذرماه 95 گروه باکتری شناسی - گروه فیزیولوژی
     

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir