کنفرانس مشترک گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/29-4:54
Printer-friendly versionPDF version

مسئول علمی: دکتر رحیمی، دکتر محمدی زاده، دکتر شهیدی

مسئول اجرائی: دکتر شمس، دکتر یمانی

روز: دوشنبه                                    

ساعت: 30/9 تا 30/7            

مکان: تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

ردیف تاریخ گروه های ارائه دهنده
1 97/1/20 اخلاق پزشکی، EDC،EDO ، گروههای بالینی داخلی، اطفال، زنان
2 97/1/27 اخلاق پزشکی، EDC،EDO ، گروههای بالینی داخلی، اطفال، زنان
3 97/2/3 اخلاق پزشکی، EDC،EDO ، گروههای بالینی داخلی، اطفال، زنان
4 97/2/10 اخلاق پزشکی، EDC،EDO ، گروههای بالینی داخلی، اطفال، زنان
5 97/2/17 اخلاق پزشکی، EDC،EDO ، گروههای بالینی داخلی، اطفال، زنان
6 97/2/24 اخلاق پزشکی، EDC،EDO ، گروههای بالینی داخلی، اطفال، زنان
7 97/2/31 اخلاق پزشکی، EDC،EDO ، گروههای بالینی داخلی، اطفال، زنان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir