کنفرانس مشترک گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/16-11:46
Printer-friendly versionPDF version

مسئول علمی: دکتر رحیمی، دکتر محمدی زاده، دکتر شهیدی

مسئول اجرائی: دکتر شمس، دکتر یمانی

روز: دوشنبه                                    

ساعت: 30/9 تا 30/7            

مکان: تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

ردیف تاریخ گروه های ارائه دهنده
1 96/11/2 اخلاق پزشکی، EDC،EDO ، گروههای بالینی داخلی، اطفال، زنان
2 96/11/9 اخلاق پزشکی، EDC،EDO ، گروههای بالینی داخلی، اطفال، زنان
3 96/11/16 اخلاق پزشکی، EDC،EDO ، گروههای بالینی داخلی، اطفال، زنان
4 96/11/23 اخلاق پزشکی، EDC،EDO ، گروههای بالینی داخلی، اطفال، زنان
5 96/11/30 اخلاق پزشکی، EDC،EDO ، گروههای بالینی داخلی، اطفال، زنان
6 96/12/7 اخلاق پزشکی، EDC،EDO ، گروههای بالینی داخلی، اطفال، زنان
7 96/12/14 اخلاق پزشکی، EDC،EDO ، گروههای بالینی داخلی، اطفال، زنان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir