کمیته ارزشیابی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/01-11:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سه شنبه 97/1/28 جلسه کمیته ارزشیابی برنامه جدید دوره علو پایه با حضور اساتید دروس بیوشیمی، اصول خدمات سلامت، همچنین مسئول EDO، کارشناسان EDO و EDC در محل EDO برگزار گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir