کمک های اولیه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/10/02-9:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اولین جلسه کارگاه آموزشی "کمک های اولیه "ویژه کارشناسان محترم آزمایشگاه روز چهارشنبه مورخ96/9/29ازساعت 12الی 15درتالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزارشد.

لوگوی آزمایشگاه ایمنی: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir