کشیک کارورزان گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/03/06-5:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف کشیک اینترنی روانپزشکی
4 لغو کشیک های اینترنی بعلت کرونا
3 نوروز 99
2 اسفند ماه 98
1 بهمن ماه 98

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir