کشیک کارورزان گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/08/29-8:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف کشیک اینترنی روانپزشکی
5 آذرماه 98
4 آبان ماه 98
3 مهرماه98
2 مرداد ماه 98
1  تیرماه 98

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir