کشیک کارآموزان 1 گروه زنان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/22-8:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه کشیک کارآموز 1 زنان
گروه زنان و مامایی در مرداد و شهريور 99 دانشجو ندارد .
دانشجويان خرداد و تير 99 به علت شرايط كرونا كشيك ندارند.
برنامه تقسيم بندي دانشجويان زنان و مامايي - خرداد و تير 99
برنامه راند دانشجويان زنان و مامايي بيمارستان امين - خرداد و تير 99
برنامه راند دانشجويان زنان و مامايي بيمارستان الزهرا - خرداد و تير 99
برنامه راند دانشجويان زنان و مامايي بيمارستان بهشتي - خرداد و تير 99
كشيك كارآموزان زنان و مامايي فروردين و ارديبهشت 99
تقسيم بندي كارآموزان زنان و مامايي فروردين و ارديبهشت 99
گروه زنان و مامایی در بهمن و اسفند 98 دانشجو ندارد .
تقسيم بندي كارآموزان زنان و مامايي آذر و دي 98
كشيك كارآموزان زنان آذر و دي 98
كشيك كارآموزان زنان مهر و آبان 98
گروه زنان و مامایی در مرداد و شهريور 98  دانشجو ندارد .
كشيك كارآموزان زنان خرداد و تير  98
كشيك كارآموزان زنان فروردين و ارديبهشت 98
گروه زنان و مامایی در بهمن و اسفند 97 دانشجو ندارد .
كشيك كارآموزان زنان آذر و دي 97
كشيك كارآموزان زنان و مامايي مهر و آبان 97
گروه زنان و مامایی در مرداد و شهریور 97 دانشجو ندارد .
كشيك كارآموزان زنان و مامايي خرداد و تير 97
كشيك كارآموزان زنان و مامايي فروردين و ارديبهشت 97

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir