کشیک هیات علمی گروهENT

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/01-9:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
  موضوع
  برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران مرداد 99
  برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران تير 99
  برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران خرداد 99
  برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران ارديبهشت 99
  اصلاحيه برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران فروردين 99
  برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران اسفند98
  برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران بهمن 98
  برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران دي ماه 98
  برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران آذر 98
  برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران مهر 98
  برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران شهريور 98
  اصلاحيه 1 آنكال اساتيد و كشيك دستياران مرداد 98
  برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران مرداد 98
  برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران تيرماه 98
  اصلاحيه برنامه خردادماه 98
  اصلاحيه 1 : برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران ارديبهشت 98
  برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران ارديبهشت 98
  برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران فروردين 98 - اصلاحيه 1
  برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران اسفند 97
  برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران بهمن 97
  برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران دي ماه 97
  برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران آذر 97
  برنامه آنكال اساتيد و كشيك دستياران آبان 97
   
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران شهريور 97
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران مرداد 97
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران تير 97
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران خرداد 97
  برنامه و اصلاحيه برنامه كشيك اساتيد و دستياران ارديبهشت 97
  اصلاحيه 1 برنامه كشيك اساتيد و دستياران فروردين 97
  اصلاحيه 1 برنامه كشيك اساتيد و دستياران اسفند96
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران فروردين 97
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران اسفند 96
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران بهمن 96
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران دي ماه 96
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران آذر 96
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران آبان 96
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران مهر 96
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران شهريور 96
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران مرداد 96
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران تيرماه 96
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران خرداد 96
  برنامه كشيك اساتيد ودستياران ارديبهشت 96
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران فروردين 96
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران اسفند 95
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران بهمن 95
   برنامه كشيك اساتيد و دستياران بهمن 90
   برنامه كشيك اساتيد و دستياران گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن ارديبهشت 91
   برنامه كشكيك اساتيد و دستياران ديماه 90
   برنامه كشيك اساتيد و دستياران خرداد 91
    برنامه كشيك اساتيد و دستياران تير 91
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران شهريور91
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران مهر91 
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران بهمن 91 
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران اسفند 91 
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران فروردين 92 
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران ارديبهشت 92 
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران خرداد 92 
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران تير 92 
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران مرداد 92 
  برنامه كشيك اساتيد ودستياران شهريور 92 
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران مهر 92 
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران آبان 92 
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران آذر 92 
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران دي 92 
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران بهمن 92 
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران اسفند 92 
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران فروردين 93
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران ارديفهشت 93 
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران خرداد 93 
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران تير 93 
  برنامه كشيك و اساتيد و دستياران مرداد 93 
  فصلهاي امتحان كتبي دستياران در سال جاري  
  برنامه كشيك و اساتيد دستياران شهريور 93 
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران مهر 93 
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران آبان 93
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران ديماه 93 
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران بهمن 93 
  برنامه كشيك اساتيد ودستياران اسفند 93
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران فروردين 94
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران ارديبهشت 94
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران خرداد 94
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران تير 94
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران مرداد 94
  برنامه كشيك اساتيد  و دستياران شهريور94
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران مهر 94
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران آبان 94
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران آذر 94
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران دي ماه 94
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران بهمن ماه 94
  اصلاحيه برنامه كشيك اساتيد و دستياران بهمن 94
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران اسفند 94
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران فروردين 95
  اصلاحيه 1 برنامه كشيك اساتيد و دستياران اسفند 94
  اصلاحيه 1 برنامه كشيك اساتيد و دستياران فروردين 95
  اصلاحيه 2 برنامه كشيك اساتيد و دستياران اسفند 94
  اصلاحيه 2 برنامه كشيك اساتيد و دستياران فروردين 95
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران ارديبهشت 95
  برنامه كشيك اساتيد  ودستياران ارديبهشت 95 - اصلاحيه
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران خرداد 95
  برنامه كشيك اساتيد ودستياران تيرماه 95
  اصلاحيه 1 : كشيك اساتيد و دستياران تيرماه 95
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران مرداد 95
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران شهريور 95
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران مهر 95
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران آبان 95
  برنامه كشيك اساتيد ودستياران آذر 95
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران دي 95

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir