کشیک هیات علمی گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/11/28-6:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف

برنامه مقیمی/ویزیت اساتید

برنامه آنکال اساتید
23 برنامه ویزیت/مقیم فروردین 1400 برنامه آنکال فروردین 1400
22 برنامه ویزیت/مقیم اسفند 99 برنامه آنکال اسفند 99
21 برنامه ویزیت/مقیم بهمن 99 برنامه آنکال بهمن 99
20 برنامه ویزیت/مقیم دی 99 برنامه آنکال دی 99
19 برنامه ویزیت/مقیم آذر 99 برنامه آنکال آذر 99
18 برنامه ویزیت آبان 99 برنامه آنکال آبان 99
17 برنامه ویزیت مهر 99 برنامه آنکال مهر 99
16 برنامه ویزیت شهریور 99 برنامه آنکال شهریور 99
15 برنامه ویزیت مرداد 99 برنامه آنکال مرداد 99
14 برنامه ویزیت تیر ماه99 اساتید برنامه آنکال تیر ماه 99
13 برنامه ویزیت خرداد 99 اساتید برنامه آنکال خرداد ماه 99
12 برنامه ویزیت اردیبهشت 99 برنامه آنکال اردیبهشت 99
11 برنامه مقیمی فروردین 99 برنامه آنکال فروردین 99
10 برنامه مقیمی اسفند ماه 98 برنامه آنکال اسفند ماه 98
9 برنامه مقیمی بهمن ماه 98 برنامه آنکال بهمن ماه98
8 برنامه مقیمی دی ماه 98 برنامه آنکال دی ماه 98
7 برنامه مقیمی آذر ماه98 برنامه آنکال آذر ماه 98
6

برنامه مقیمی آبان ماه 98

برنامه آنکال آبان ماه 98
5

برنامه مقیمی مهر ماه  98

برنامه آنکال مهرماه 98
4

برنامه مقیمی شهریور ماه 98

برنامه آنکالی شهریور ماه 98
3

برنامه مقیمی مرداد ماه 98

برنامه آنکالی مرداد ماه 98
2

برنامه مقیمی تیرماه98

برنامه آنکالی تیرماه 98
1

برنامه مقیمی اردیبهشت 98

برنامه آنکال اردیبهشت 98

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir