کشیک هیات علمی گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/11/29-7:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ آنکال و کشیک اساتید و دستیاران و تقسیم بندی
130 فروردین 1400 برنامه آنکال اساتید و کشیک دسیاران دربیمارستان الزهرا و کاشانی  نوروز1400
129 اسفند 99 برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران در بیمارستان الزهرا و کاشانی
128 اسفند 99 برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران در بیمارستان الزهرا و کاشانی
127 بهمن99 برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران در بیمارستان الزهرا  و کاشانی
126 بهمن99 برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران در بیمارستان الزهراو کاشانی
125 دی 99 برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران در بیمارستان کاشانی و الزهرا
124 دی 99 برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران در بیمارستان کاشانی و الزهرا
123 آذر99 برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران در بیمارستان کاشانی و الزهرا
122 آذر99 برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران در بیمارستان کاشانی و الزهرا
121 آبان99 برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران در بیمارستان الزهرا و کاشانی آبان
120 آبان99 برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران در بیمارستان کاشانی و الزهرا
119   برنامه صبح اتند مشاوره کوید در بیمارستان الزهرا
118 مهر99

برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران در الزهرا و کاشانی مهر 99

ضمنا برنامه مشاوره مرکز پزشکی نور توسط دستیاران مشاوره کاشانی با هماهنگی انجام می شود .

117 مهر99 برنامه روتیشن راند بخش الزهرا و کاشانی و نور مهر 99
116   برنامه مشاوره مرکز پزشکی نور توسط دستیار مشاوره کاشانی انجام می گردد.
115 شهریور99 برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران در الزهرا و کاشانی شهریور 99
114 شهریور99 برنامه راند صبح اساتید در بیمارستان الزهرا و کاشانی و نور شهریور99
113 مرداد99 برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران الزهرا و کاشانی و نور در مرداد99
112 مرداد99 برنامه راند صبح اساتید در بیمارستان الزهرا مرداد 99
111 مرداد99 برنامه راند صبح دستیاران در الزهرا و کاشانی مرداد 99
110 تیر99 برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران الزهرا و کاشانی و نور در تیر 99
109 تیر99 برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی در تیر ماه 99
108 خرداد99 برنامه آنکال اساتید  و کشیک دستیاران الزهرا و کاشانی در خرداد99
107 خرداد99 برنامه تقسیم بندی اساتید  و دستیاران الزهرا و کاشانی در خرداد 99
106 اردیبهشت 99 برنامه آنکال و کشیک اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی اردیبهشت 99
105 فروردین99 برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی فروردین 99
104 فروردین99 برنامه آنکال و کشیک اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی  تا آخر فروردین 99
103 فروردین99 برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی فروردین 99
102   برنامه آنکال و مشاوره اساتید در مرکز پزشکی نور اسفند 98
101   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی و نور اسفند 98
100   برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا وکاشانی اسفند 98
99   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی و نور بهمن 98
98   برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی بهمن 98
97   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران کاشانی - الزهرا و نور دی 98
96   برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی دی ماه 98
95   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران کاشانی - الزهرا و نور آذر 98
94   برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی آذر 98
93   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران کاشانی- الزهرا - نور آبان 98
92   برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی آبان 98
91   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران کاشانی - الزهرا - نور مهر 98
90   برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا - کاشانی مهر 98
89   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران کاشانی -الزهرا -نور شهریور98
88   برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی شهریور 98
87   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران کاشانی و الزهرا و نور مرداد98
86   برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی مرداد98
85   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران کاشانی و الزهرا و نور تیر 98
84   برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهراو کاشانی تیر 98
83   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران بیمارستان کاشانی و الزهرا و نور خرداد 98
82   برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی خرداد98
81   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران بیمارستان کاشانی-الزهرا و خورشید
80   برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی اردیبهشت
79   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران بیمارستان کاشانی - الزهرا و خورشید
78   برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی فروردین 98
77   برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی نوروز 98
76   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهراو کاشانی و نور اسفند97
75   برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی اسفند 97 و فروردین 98
74   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی و نور بهمن 97
73   برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی بهمن 97
72   اساتید جانشین دکتر خوروش  در روز درمانگاه دوشنبه MS و چهارشنبه جنرال
71   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی -نور دی 97
70   برنامه آنکال اساتیدو دستیاران الزهرا و کاشانی دی 97
69   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا - کاشانی - نور آذر97

68

  برنامه آنکال اساتیدو دستیاران الزهرا و کاشانی آذر 97
67   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا - کاشانی - نور آبان 97
66   برنامه آنکال اساتیدو دستیاران الزهرا و کاشانی آبان 97
65   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی - نور مهر 97
64   برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی مهر 97
63   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا - کاشانی -نور شهریور97
62   برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی شهریور 97
61   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا - کاشانی -نور مرداد 97
60   برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی مرداد 97
59   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا - کاشانی - نور تیر 97
58   برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی تیر 97
57   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا -کاشانی - نور خرداد 97
56   برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی خرداد 97
55   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران اردیبهشت 97
54   برنامه آنکال اساتید و دستیاران اردیبهشت 97
53   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران فروردین 97
52   برنامه آنکال اساتید و دستیاران فروردین 97
51   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران اسفند 96
50   برنامه آنکال اساتید و دستیاران اسفند 96 و نوروز 97
49   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران بهمن 96
48   برنامه آنکال اساتید و دستیاران بهمن 96
47   برنامه تقسیم یندی اساتید و دستیاران دی 96
46   برنامه آنکال اساتید و دستیاران دی 96
45   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران آذر 96
44   برنامه آنکال اساتید و دستیاران آذر96
43   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران آبان 96
42   برنامه آنکال اساتید و دستیاران آبان 96
41   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران مهر 96
40   برنامه آنکال اساتید و دستیاران مهر96
39   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران شهریور96
38   برنامه آنکال اساتید و دستیاران شهریور96
37   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران مرداد 96
36   برنامه آنکال اساتید و دستیاران مرداد 96
35   برنامه تقسیم بندی اساتید ودستیاران تیر 96
34   برنامه آنکال اساتید و دستیاران تیر96
33   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران خرداد 96
32   برنامه آنکال اساتید و دستیاران خرداد 96
31   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران اردیبهشت 96
30   برنامه آنکال کشیک اساتید ودستیاران اردیبهشت 96
29   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران فروردین 96
28   برنامه آنکال کشیک اساتید ودستیاران فروردین96
27   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران اسفند 95
26   برنامه آنکال کشیک اساتید و دستیاران اسفند 95 
25   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران بهمن 95
24   برنامه کشیک اساتید و دستیاران بهمن 95
23   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران دی 95
22   برنامه کشیک اساتید و دستیاران دی 95
21   برنامه کشیک اساتید و دستیاران آذر95
20   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران آذر 95
19   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران آبان95
18   برنامه اساتید و دستیاران آبان 95
17   ( اصلاح ( سال 1) برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران مهر 95
16   ( اصلاح سال 1 ) برنامه اساتید و دستیاران مهر 95
15   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران مهر95
14   برنامه اساتید و دستیاران مهر 95 
13   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران شهریور 95
12   برنامه اساتید و دستیاران شهریور95
11   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران مرداد95
10   برنامه آنکال و اساتید و دستیاران گروه داخلی اعصاب مرداد95
9   برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران تیر 95
8   برنامه آنکال اساتید و دستیاران تیرماه 95
7   برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران خرداد 95
6   برنامه آنكال اساتيد و دستياران خرداد 95
5   برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران ارديبهشت 95
4   برنامه آنكال اساتيد و دستياران ارديبهشت 95
3   برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران فروردين 95
2   برنامه آنكال اساتيد و دستياران تا آخر فروردين 95
1   برنامه آنكال اساتيد و دستياران در فروردين 95

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir