کشیک هیات علمی گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/04/04-10:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
آنکال و کشیک اساتید و دستیاران و تقسیم بندی
برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران الزهرا و کاشانی و نور در تیر 99
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی در تیر ماه 99
برنامه آنکال اساتید  و کشیک دستیاران الزهرا و کاشانی در خرداد99
برنامه تقسیم بندی اساتید  و دستیاران الزهرا و کاشانی در خرداد 99
برنامه آنکال و کشیک اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی اردیبهشت 99
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی فروردین 99
برنامه آنکال و کشیک اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی  تا آخر فروردین 99
برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی فروردین 99
برنامه آنکال و مشاوره اساتید در مرکز پزشکی نور اسفند 98
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی و نور اسفند 98
برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا وکاشانی اسفند 98
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی و نور بهمن 98
برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی بهمن 98
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران کاشانی - الزهرا و نور دی 98
برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی دی ماه 98
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران کاشانی - الزهرا و نور آذر 98
برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی آذر 98
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران کاشانی- الزهرا - نور آبان 98
برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی آبان 98
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران کاشانی - الزهرا - نور مهر 98
برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا - کاشانی مهر 98
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران کاشانی -الزهرا -نور شهریور98
برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی شهریور 98
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران کاشانی و الزهرا و نور مرداد98
برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی مرداد98
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران کاشانی و الزهرا و نور تیر 98
برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهراو کاشانی تیر 98
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران بیمارستان کاشانی و الزهرا و نور خرداد 98
برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی خرداد98
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران بیمارستان کاشانی-الزهرا و خورشید
برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی اردیبهشت
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران بیمارستان کاشانی - الزهرا و خورشید
برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی فروردین 98
برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی نوروز 98
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهراو کاشانی و نور اسفند97
برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی اسفند 97 و فروردین 98
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی و نور بهمن 97
برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی بهمن 97
اساتید جانشین دکتر خوروش  در روز درمانگاه دوشنبه MS و چهارشنبه جنرال
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی -نور دی 97
برنامه آنکال اساتیدو دستیاران الزهرا و کاشانی دی 97
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا - کاشانی - نور آذر97
برنامه آنکال اساتیدو دستیاران الزهرا و کاشانی آذر 97
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا - کاشانی - نور آبان 97
برنامه آنکال اساتیدو دستیاران الزهرا و کاشانی آبان 97
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی - نور مهر 97
برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی مهر 97
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا - کاشانی -نور شهریور97
برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی شهریور 97
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا - کاشانی -نور مرداد 97
برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی مرداد 97
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا - کاشانی - نور تیر 97
برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی تیر 97
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا -کاشانی - نور خرداد 97
برنامه آنکال اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی خرداد 97
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران اردیبهشت 97
برنامه آنکال اساتید و دستیاران اردیبهشت 97
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران فروردین 97
برنامه آنکال اساتید و دستیاران فروردین 97
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران اسفند 96
برنامه آنکال اساتید و دستیاران اسفند 96 و نوروز 97
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران بهمن 96
برنامه آنکال اساتید و دستیاران بهمن 96
برنامه تقسیم یندی اساتید و دستیاران دی 96
برنامه آنکال اساتید و دستیاران دی 96
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران آذر 96
برنامه آنکال اساتید و دستیاران آذر96
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران آبان 96
برنامه آنکال اساتید و دستیاران آبان 96
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران مهر 96
برنامه آنکال اساتید و دستیاران مهر96
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران شهریور96
برنامه آنکال اساتید و دستیاران شهریور96
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران مرداد 96
برنامه آنکال اساتید و دستیاران مرداد 96
برنامه تقسیم بندی اساتید ودستیاران تیر 96
برنامه آنکال اساتید و دستیاران تیر96
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران خرداد 96
برنامه آنکال اساتید و دستیاران خرداد 96
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران اردیبهشت 96
برنامه آنکال کشیک اساتید ودستیاران اردیبهشت 96
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران فروردین 96
برنامه آنکال کشیک اساتید ودستیاران فروردین96
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران اسفند 95
برنامه آنکال کشیک اساتید و دستیاران اسفند 95 
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران بهمن 95
برنامه کشیک اساتید و دستیاران بهمن 95
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران دی 95
برنامه کشیک اساتید و دستیاران دی 95
برنامه کشیک اساتید و دستیاران آذر95
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران آذر 95
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران آبان95
برنامه اساتید و دستیاران آبان 95
( اصلاح ( سال 1) برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران مهر 95
( اصلاح سال 1 ) برنامه اساتید و دستیاران مهر 95
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران مهر95
برنامه اساتید و دستیاران مهر 95 
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران شهریور 95
برنامه اساتید و دستیاران شهریور95
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران مرداد95
برنامه آنکال و اساتید و دستیاران گروه داخلی اعصاب مرداد95
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران تیر 95
برنامه آنکال اساتید و دستیاران تیرماه 95
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران خرداد 95
برنامه آنكال اساتيد و دستياران خرداد 95
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران ارديبهشت 95
برنامه آنكال اساتيد و دستياران ارديبهشت 95
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران فروردين 95
برنامه آنكال اساتيد و دستياران تا آخر فروردين 95
برنامه آنكال اساتيد و دستياران در فروردين 95

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir