کشیک هیات علمی گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/10/28-12:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه هاي كشيك آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان كاشاني و الزهرا(س)
 
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني ‌بهمن ماه 96
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح بهمن ماه 96
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح دي ماه 96
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني ‌دي ماه 96
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني ‌آذر ماه 96
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح آذر  ماه 96
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني ‌ابان ماه 96
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح آبان  ماه 96
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني مهر ماه 96
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح مهر ماه 96
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني شهريور ماه 96
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح شهريور ماه 96
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح مرداد ماه 96
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني مرداد ماه 96
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح تير ماه 96
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني تير ماه 96
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح خرداد ماه 96
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني خرداد ماه 96
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني ارديبهشت 96
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني اسفند 95 فروردين 96
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح اسفند 95 و فروردين 96
برنامه كشيك آنكال اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهر و مقيم و  كشيك كاشاني بهمن 95
برنامه كشيك آنكال اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح بهمن 9
برنامه آنكال اساتيد جراحي پلاستيك و پيوند دست بيمارستان الزهرا و امام موسي كاظم بهمن 94
برنامه كشيك مقيم و آنكال اساتيد گروه جراحي اسفند 94 و فروردين ماه 95 بيمارستان الزهرا و كاشاني اصلاحيه
برنامه كشيك آنكال اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا  و سوانح اسفند 94
برنامه كشيك آنكال اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا  و سوانح فروردين 95
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني ارديبهشت ماه 95
برنامه كشيك آنكال اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح  ارديبهشت ماه 95
برنامه كشيك آنكال  و مقيم اساتيد گروه جراحي عمومي و جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا (س) و كاشاني و سوانح خرداد 95
برنامه كشيك و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني تير ماه 95
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح تير ماه 95
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني مرداد 95
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح مرداد ماه 95
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح شهريور ماه 95
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني شهريور 95
برنامه كشيك و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني مهر ماه 95
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح مهر ماه  95
برنامه كشيك و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني آبان ماه 95
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح آبان ماه  95
برنامه آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان كاشاني و الزهرا آذر 95
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك آذر 95
برنامه آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان كاشاني و الزهرا دي 95
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك دي 95

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir