کشیک هیات علمی گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/06-10:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه هاي كشيك آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان كاشاني و الزهرا(س)
 
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح آذر  ماه 97
برنامه كشيك آنكال اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني آذر ماه 97
برنامه كشيك اساتيد جراحي قلب بيمارستان چمران آذر ماه 97
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح آبان  ماه 97
برنامه كشيك آنكال اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني آبان ماه 97
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح مهر  ماه 97
برنامه كشيك اساتيد جراحي قلب بيمارستان چمران مهر ماه 97
برنامه كشيك آنكال اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني مهر ماه 97
برنامه كشيك آنكال اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني شهريور ماه 97
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح شهريور  ماه 97
برنامه كشيك اساتيد جراحي قلب بيمارستان چمران شهريور ماه 97
برنامه كشيك آنكال اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني مرداد ماه 97
برنامه كشيك اساتيد جراحي قلب بيمارستان چمران مرداد ماه 97
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح مرداد ماه 97
برنامه كشيك اساتيد جراحي قلب بيمارستان چمران تير ماه 97
برنامه كشيك آنكال اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني تير ماه 97
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح تير ماه 97
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح خرداد ماه 97
برنامه كشيك آنكال  اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني خرداد ماه 97
برنامه كشيك اساتيد جراحي قلب بيمارستان چمران خرداد ماه 97
برنامه كشيك آنكال اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني ‌ارديبهشت ماه 97
برنامه كشيك اساتيد جراحي قلب بيمارستان چمران فروردين ماه 97
برنامه كشيك اساتيد جراحي قلب بيمارستان چمران اسفند ماه 96
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح فروردين ماه 97
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني ‌فروردين ماه 97
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح اسفند ماه 96
برنامه كشيك آنكال اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني ‌اسفند ماه 96
برنامه كشيك آنكال اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني ‌بهمن ماه 96
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح بهمن ماه 96
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح دي ماه 96
برنامه كشيك آنكال اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني ‌دي ماه 96
برنامه كشيك آنكال اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني ‌آذر ماه 96
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح آذر  ماه 96
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني ‌ابان ماه 96
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح آبان  ماه 96
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني مهر ماه 96
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح مهر ماه 96
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني شهريور ماه 96
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح شهريور ماه 96
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح مرداد ماه 96
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني مرداد ماه 96
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح تير ماه 96
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني تير ماه 96
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح خرداد ماه 96
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني خرداد ماه 96
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني ارديبهشت 96
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني اسفند 95 فروردين 96
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح اسفند 95 و فروردين 96
برنامه كشيك آنكال اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهر و مقيم و  كشيك كاشاني بهمن 95
برنامه كشيك آنكال اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح بهمن 9
برنامه آنكال اساتيد جراحي پلاستيك و پيوند دست بيمارستان الزهرا و امام موسي كاظم بهمن 94
برنامه كشيك مقيم و آنكال اساتيد گروه جراحي اسفند 94 و فروردين ماه 95 بيمارستان الزهرا و كاشاني اصلاحيه
برنامه كشيك آنكال اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا  و سوانح اسفند 94
برنامه كشيك آنكال اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا  و سوانح فروردين 95
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني ارديبهشت ماه 95
برنامه كشيك آنكال اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح  ارديبهشت ماه 95
برنامه كشيك آنكال  و مقيم اساتيد گروه جراحي عمومي و جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا (س) و كاشاني و سوانح خرداد 95
برنامه كشيك و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني تير ماه 95
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح تير ماه 95
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني مرداد 95
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح مرداد ماه 95
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح شهريور ماه 95
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني شهريور 95
برنامه كشيك و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني مهر ماه 95
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح مهر ماه  95
برنامه كشيك و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني آبان ماه 95
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح آبان ماه  95
برنامه آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان كاشاني و الزهرا آذر 95
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك آذر 95
برنامه آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان كاشاني و الزهرا دي 95
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك دي 95

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir