کشیک هیات علمی زنان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/01-5:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه مورنينگ اسكاي روم مرداد ماه 99
آنكال اساتيد زنان بيمارستان الزهرا شهيد بهشتي امين مرداد ماه 99
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان شهيد بهشتي مرداد ماه 99
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان امين مرداد ماه 99
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان الزهرا مرداد ماه 99
برنامه مورنينگ اسكاي روم تير ماه 99
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان شهيدبهشتي تير ماه 99
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان امين تير ماه 99
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان الزهرا تير ماه 99
آنكال اساتيد زنان بيمارستان الزهرا شهيد بهشتي امين تير ماه 99
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان امين خرداد ماه 99
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان شهيد بهشتي خرداد ماه 99
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان الزهرا خرداد ماه 99
آنكال اساتيد زنان بيمارستان الزهرا شهيد بهشتي امين خرداد ماه 99
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان شهيد بهشتي ارديبهشت ماه 99
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان الزهرا ارديبهشت ماه 99
آنكال اساتيد زنان بيمارستان الزهرا شهيد بهشتي امين ارديبهشت ماه 99
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان امين فروردين ماه 99
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان بهشتي فروردين ماه 99
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان الزهرا فروردين ماه 99
آنكال اساتيد زنان بيمارستان الزهرا ، شهيد بهشتي ، امين فروردين ماه 99
آنكال اساتيد زنان بيمارستان الزهرا بهشتي امين اسفند ماه 98
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان امين اسفند ماه 98
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان بهشتي اسفند ماه 98
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان الزهرا اسفند ماه 98
آنكال اساتيد زنان بيمارستان الزهرا بهشتي امين بهمن ماه 98
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان امين بهمن ماه98 
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان شهيد بهشتي بهمن ماه98 
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان الزهرا بهمن ماه98 
آنكال اساتيد زنان بيمارستان الزهرا شهيدبهشتي امين دي ماه 98
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان بهشتي دي ماه 98
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان امين دي ماه 98
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان الزهرا دي ماه 98
آنكال اساتيد زنان بيمارستان الزهرا شهيد بهشتي امين آذر ماه 98
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان شهيد بهشتي آذر ماه 98
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان امين آذر ماه 98
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان الزهرا آذر ماه 98
آنكال اساتيد زنان بيمارستان الزهرا شهيد بهشتي امين آبان ماه 98
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان شهيدبهشتي آبان ماه 98
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان امين آبان ماه 98
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان الزهرا آبان ماه 98
آنكال اساتيد زنان بيمارستان الزهرا شهيد بهشتي امين مهر ماه 98
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان شهيد بهشتي مهر ماه 98
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان امين مهر ماه 98
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان الزهرا مهر ماه 98
انكال اساتيد بيمارستان امين الزهرا بهشتي شهريور 98
برنامه هفتگي اساتيد بيمارستان بهشتي شهريور 98
برنامه هفتگي اساتيد بيمارستان الزهرا شهريور 98
برنامه هفتگي اساتيد بيمارستان امين شهريور 98
آنكال اساتيد زنان بيمارستان امين الزهرا بهشتي مرداد ماه 98
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان الزهرا مرداد ماه 98 
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان بهشتي مرداد ماه 98 
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان امين مرداد ماه 98 
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان امين تير ماه 98
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان الزهرا تير ماه 98
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان شهيد بهشتي تير ماه 98
آنكال اساتيد زنان بيمارستان امين الزهرا شهيد بهشتي تير ماه 98
انكال اساتيد زنان بيمارستان امين الزهرا شهيد بهشتي خرداد ماه 98
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان شهيد بهشتي خرداد ماه 98
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان امين خرداد ماه 98
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان الزهرا خرداد ماه 98
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان شهيد بهشتي فروردين ماه 98
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان امين فروردين ماه 98
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان الزهرا فروردين ماه 98
آنكال اساتيد زنان و مامايي بيمارستان امين و الزهرا و شهيد بهشتي فروردين ماه 98
آنكال اساتيد زنان و مامايي بيمارستان امين و الزهرا و شهيد بهشتي اسفند ماه 97
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان شهيد بهشتي اسفند ماه 97
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان امين اسفند ماه 97
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان الزهرا (س) اسفند ماه 97
انكال اساتيد زنان و مامايي بيمارستان الزهرا و شهيد بهشتي و امين بهمن ماه 97
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان امين بهمن ماه 97
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان شهيد بهشتي بهمن ماه 97
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان الزهرا بهمن ماه 97
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان الزهرا ديماه 97
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان شهيد بهشتي ديماه 97
انكال و مقيم اساتيد زنان و مامايي بيمارستان اازهرا و شهيد بهشتي ديماه 97
آنكال و مقيم اساتيد زنان و مامايي بيمارستان الزهرا و شهيد بهشتي آذر ماه 97
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان شهيد بهشتي آذر ماه 97
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان الزهرا آذر ماه 97
انكال اسانيد زنان و مامايي بيمارستان الزهرا و شهيد بهشتي آبان ماه 97
برنامه هفتگي اساتيد زنان و مامايي بيمارستان الزهرا آبان ماه 97
برنامه هفتگي اساتيد زنان و مامايي بيمارستان شهيد بهشتي آبان ماه 97
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان شهيد بهشتي مهر ماه 97
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان الزهرا مهر ماه 97
آنكال و مقيم اساتيد زنان بيمارستان الزهرا و شهيد بهشتي مهر ماه 97
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان الزهرا شهريور ماه 97
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان شهيد بهشتي شهريور ماه 97
انكال اساتيد زنان بيمارستان الزهرا و شهيد بهشتي شهريور ماه 97
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان بهشتي مرداد ماه 97
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان الزهرا مرداد ماه 97
آنكال و مقيم اساتيد زنان بيمارستان الزهرا و شهيد بهشتي مرداد ماه 97
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان شهيد بهشتي تير ماه 97
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان الزهرا تير ماه 97
آنكال و مقيم اساتيد زنان و مامايي بيمارستان الزهرا و بهشتي تير ماه 97
انكال و مقيم اساتيد زنان بيمارستان هاي الزهرا و بهشتي خرداد 97
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان شهيد بهشتي خرداد 97
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان الزهرا خرداد 97
آنكال و مقيم اساتيد زنان و مامايي بيمارستان الزهرا و بهشتي ارديبهشت97
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان الزهرا ارديبهشت 97
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان بهشتي ارديبهشت 97
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان بهشتي فروردين 97
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان الزهرا فروردين 97
آنكال و مقيم اساتيد زنان و مامايي بيمارستان الزهرا و بهشتي فروردين 97
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان شهيد بهشتي اسفند ماه 96
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان الزهرا اسفند ماه 96
انكال زنان ومامايي بيمارستان هاي الزهرا و شهيد بهشتي اسفند ماه 96
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان شهيد بهشتي بهمن ماه 96
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان الزهرا بهمن ماه 96
آنكال اساتيد زنان و مامايي بيمارستان هاي الزهرا و شهيد بهشتي بهمن ماه 96
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان بهشتي دي ماه 96
برنامه هفتگي اساتيد زنان بيمارستان الزهرا دي ماه 96
انكال زنان و مامايي بيمارستان هاي الزهرا و شهيد بهشتي دي ماه 96
برنامه هفتگي اساتيد زنان و مامايي بيمارستان شهيد بهشتي آذر ماه 96
برنامه هفتگي اساتيد زنان و مامايي بيمارستان الزهرا آذر ماه 96
آنكال اساتيد زنان و مامايي بيمارستان هاي الزهرا و شهيد بهشتي آذر ماه 96
آنكال اساتيد زنان و مامايي بيمارستان هاي الزهرا و بهشتي آبان ماه 96
برنامه هفتگي اساتيد زنان و مامايي بيمارستان بهشتي آبان ماه 96
برنامه هفتگي اساتيد زنان و مامايي بيمارستان الزهرا آبان ماه 96
برنامه هفتگی اساتید بهشتی مهر 96
برنامه هفتگی اساتید الزهرا مهر 96
آنکال اساتید الزهرا و شهید بهشتی مهر 96
برنامه هفتگی اساتید بیمارستان شهید بهشتی شهریور ماه 96
برنامه هفتگی اساتید بیمارستان الزهرا شهریور ماه 96
برنامه آنکال اساتید بیمارستان الزهرا و شهید بهشتی شهریور ماه 96
برنامه هفتگی اساتید زنان و مامایی بیمارستان بهشتی تیر ماه 96
برنامه هفتگی اساتید زنان و مامایی بیمارستان الزهرا تیر ماه 96
برنامه هفتگی اساتید زنان ومامایی بیمارستان بهشتی خرداد ماه 96
برنامه هفتگی اساتید زنان و مامایی بیمارستان الزهرا خرداد ماه 96
آنکال اساتید زنان ومامایی بیمارستان های الزهرا و شهید بهشتی خرداد ماه 96
آنکال زنان و مامایی بیمارستان های الزهرا و شهید بهشتی اردیبهشت ماه 96
برنامه هفتگی اساتید بیمارستان شهید بهشتی اردیبهشت ماه 96
برنامه هفتگی اساتید بیمارستان الزهرا اردیبهشت ماه 96
برنامه آنکال و مقیم اساتید بیمارستان الزهرا و شهید بهشتی فروردین ماه 96
برنامه هفتگی اساتید بیمارستان الزهرا فروردین ماه 96
برنامه هفتگی اساتید بیمارستان بهشتی فروردین ماه 96

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir