کشیک هیات علمی روانپزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/01-4:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه آنکال اساتید گروه
برنامه آنکال

مرکز پزشکی  خورشید 

مرکز پرشکی الزهرا مرکز پزشکی کاشانی
مرداد 99 Click Click Click
تیر 99 Click Click Click
خرداد99 Click Click Click
اردیبهشت 99 Click Click Click
نوروز 99 Click Click Click
اسفند 98 Click Click Click
بهمن 98 Click Click Click
دی 98 Click Click Click
آذر 98 Click Click Click
آبان 98 Click Click Click
مهر98 Click Click Click
شهریور 98 Click Click Click
مرداد 98 Click Click Click
تیر 98 Click Click Click
خرداد 98 Click Click Click
اردیبهشت 98 Click Click Click
فروردین 98 Click Click Click
نوروز 98 Click -- --
اسفند 97 Click Click Click
بهمن 97 Click Click Click
دی 97 Click Click Click
آذر 97 Click Click Click
آبان 97 Click Click Click
مهر 97 Click Click Click
شهریور 97 Click Click Click
مرداد 97  Click Click Click
تیر 97 Click Click Click
خرداد 97 Click Click Click
اردیبهشت 97 Click Click Click
فروردین 97 Click Click Click
نوروز 97 Click - -
اسفند 96 * * *
بهمن 96 * * *
دی 96 * * *
آذر96 * * *
آبان 96 * * *
مهر 96 * * *
شهریور 96 * * *
مرداد 96 * * *
تیر96 * * *
خرداد 96 *  * --
اردیبهشت 96 * * --
فروردین 96  * 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir