کشیک هیات علمی آسیب شناسی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/05/04-6:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
کشیک اساتید 
مردادماه 97
تیرماه 97
خرداد ماه 79
اردیبهشت ماه 97
فروردین ماه 97
اسفندماه 96
بهمن ماه 96
دی ماه 96
آذرماه 96
آبان ماه 96
مهر ماه 96
شهریور ماه 96
مرداد ماه 96
تیرماه 96
خرداد ماه 96
اردیبهشت ماه 96
فروردین ماه 96

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir