کشیک هیئت علمی گروه عفونی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/12/05-14:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف برنامه ی آنکال اساتید
55 برنامه کشیک اساتید نوروز 1400
54 برنامه آنکال و مشاوره اساتید اسفند 99
53 برنامه مشاوره و آنکال اساتید بهمن 99
52 برنامه مشاوره اساتید دی ماه 99
51 برنام انکال و مشاوره اساتید آذر 99
50 برنامه  انکال و مشاوره اساتید آبان 99
50 برنامه آنكال و مشاوره اساتيد مهر ماه 99
49 برنامه اصلاحيه آنكال و مشاوره اساتید شهريور ماه 99
48 برنامه آنكال و مشاوره اساتيد شهريور 99ماه
47 برنامه آنكال و مشاوره ی اساتيد مرداد ماه 99
46 برنامه آنكال و مشاوره ی اساتيد تير ماه 99
45 برنامه آنكال و مشاوره ی اساتيد خرداد 99 اصلاحيه 2
44 برنامه ی آنکال و مشاوره ی اساتید خردادماه 99
43 برنامه آنكال و مشاوره ی اساتيد ارديبهشت 99 
42 برنامه آنكال اساتيد 16 ام فروردين به بعد (اصلاحيه) 
41 برنامه آنكال اساتيد در ايام نوروز 98
40 برنامه انكال و مشاوره اساتيد فروردين 99(16 ام به بعد) 
39 برنامه انكال و مشاوره اساتيد اصلاحيه اسفند 98
38 برنامه آنكال و مشاوره اساتيد اسفند 98
37 برنامه آنكال و مشاوره اساتيد بهمن ماه 98
36 برنامه آنكال و مشاوره اساتيد دي ماه 98
35 برنامه آنكال و مشاوره اساتيد آذر 98
34 برنامه آنكال و مشاوره اساتيد آبان 98
33 برنامه آنكال و مشاوره اساتيد مهر 98
32 برنامه آنكال و مشاوره اساتيد شهريور 98
31 برنامه آنكال و مشاوره اساتيد مرداد 98
30 برنامه آنكال و مشاوره اساتيد تير 98
29 برنامه آنكال و مشاوره اساتيد خرداد 98
28 برنامه آنكال و مشاوره اساتيد ارديبهشت 98
27 برنامه آنكال و مشاوره اساتيد فروردين 98
26 برنامه آنكال و مشاوره اساتيد نوروز 98
25 برنامه آنكال و مشاوره اساتيد اسفند 97
24 برنامه آنكال و مشاوره اساتيد بهمن 97
23 برنامه آنكال و مشاوره اساتيد دي ماه 97
22 برنامه آنكال و مشاوره اساتيد آذر 97
21 برنامه آنكال و مشاوره اساتيد آبان 97
20 برنامه  آنكال و مشاوره اساتيد مهر 97
19 برنامه انكال  و مشاوره اساتيد شهريور 97
18 برنامه ی انکال اساتید مردادماه 97
17 برنامه انكال اساتيد تير ماه 97
16 برنامه انكال اساتيد خرداد ماه 97
15 برنامه ی انکال اساتید اردیبهشت ماه 97
14 برنامه ی انکال اساتید فروردین ماه 97
13 برنامه ی انکال اساتید اسفند ماه 96
12 برنامه ی انکال اساتید بهمن ماه 96
11 برنامه انکالی اساتید دی ماه 96
10 برنامه ی انکالی اساتید اذرماه 96
9 برنامه ی انکالی اساتید ابان ماه 96
8 برنامه ی انکالی اساتید مهر ماه 96
7 برنامه ی انکالی اساتید شهریور ماه 96
6 برنامه ی انکالی اساتید مرداد ماه 96
5 برنامه ی تیر ماه 96
4 برنامه ی خرداد ماه 96
3 برنامه ی اردیبهشت 96
2 برنامه اسفند 95 و نوروز 96
1 برنامه كشيك فروردين 96

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir