کشیک هیئت علمی گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/12/23-10:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاریخ

برنامه مقیمی نوروز 98

برنامه آنکال نوروز 98

برنامه مقیمی اسفند 97

برنامه آنکال اسفند 97

برنامه مقیمی بهمن 97

برنامه آنکال بهمن 97

برنامه مقیمی دی ماه 97

برنامه آنکال دی ماه 97

 

برنامه مقیمی آبان ماه 97

برنامه آنکالی آبان ماه 97

برنامه مقیمی مهرماه 97

برنامه آنکالی مهرماه 97

برنامه مقیمی شهریور 97

برنامه آنکال شهریور 97

برنامه مقیمی مردادماه 97

برنامه آنکال مرداد ماه 97

برنامه مقیمی تیرماه 97

برنامه آنکال تیر ماه 97

برنامه مقیمی خرداد 97

برنامه آنکلی خرداد 97

برنامه مقیمی اردیبهشت 97

برنامه آنکالی اردیبهشت 97

برنامه مقیمی فروردین 97

برنامه آنکالی فروردین 97

برنامه مقیمی اسفند 96

برنامه آنکالی اسفند 96

برنامه مقیمی بهمن 96

برنامه آنکالی بهمن 96

برنامه مقیمی دی 96

برنامه آنکالی دی 96

برنامه مقیمی آذر 96

برنامه آنکالی آذر 96

برنامه مقیمی آبان 96

برنامه آنکالی آبان 96

 برنامه مقیمی مهر 96

برنامه آنکالی مهر 96

برنامه مقیمی شهریور 96

برنامه آنکال شهریور 96

برنامه مقیمی مرداد 96

 برنامه مقیمی تیر 96
برنامه مقیمی خرداد 96
برنامه آنکال خرداد 96
برنامه مقیمی اردیبهشت 96
برنامه آنکال اردیبهشت 96
برنامه مقیمی فروردین 96
برنامه آنکال فروردین 96
برنامه آنکال اسفند ماه 95
برنامه مقیمی اسفند ماه 95
برنامه آنکال بهمن ماه95 اساتید مسمومین
برنامه مقیمی بهمن ماه 95 اساتید مسمومین

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir