کشیک های هیئت علمی گروه رادیوتراپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/12/24-10:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ
برنامه کشیک پزشکان در فروردین99
برنامه کشیک نوروز پزشکان 99 -98
برنامه کشیک پزشکان در اسفند 98
برنامه کشیک پزشکان در بهمن 98
برنامه کشیک پزشکان در دی 98
برنامه کشیک پزشکان در آذر 98
برنامه کشیک پزشکان درآبان 98
برنامه کشیک پزشکان درمهر 98
برنامه کشیک پزشکان درشهریور 98
برنامه کشیک پزشکان درمرداد 98
برنامه کشیک پزشکان درتیر 98
برنامه کشیک پزشکان درخرداد 98
برنامه کشیک پزشکان دراردیبهشت 98
برنامه کشیک پزشکان درفروردین98
برنامه کشیک نوروز پزشکان 98 -97
برنامه کشیک پزشکان دراسفند97
برنامه کشیک پزشکان دربهمن97
برنامه کشیک پزشکان دردی97
برنامه کشیک پزشکان در آذر97
برنامه کشیک پزشکان در آبان97
برنامه کشیک پزشکان در مهر97
برنامه کشیک پزشکان در شهریور97
برنامه کشیک پزشکان در مرداد97
برنامه کشیک پزشکان در تیر 97
برنامه کشیک پزشکان درخرداد97
برنامه کشیک پزشکان دراردیبهشت97
برنامه کشیک پزشکان درفروردین97
برنامه کشیک پزشکان دراسفند 96
برنامه کشیک پزشکان دربهمن 96
برنامه کشیک پزشکان در دی 96
برنامه کشیک پزشکان در آذر 96
برنامه کشیک پزشکان در آبان 96
برنامه کشیک پزشکان در مهر 96
برنامه کشیک پزشکان در شهریور 96
برنامه کشیک پزشکان در مرداد 96
برنامه کشیک پزشکان در تیر 96
برنامه کشیک پزشکان در خرداد 96
برنامه کشیک پزشکان در اردیبهشت 96
برنامه کشیک پزشکان در فروردین 96
برنامه کشیک نوروز 96-95 پزشکان 
برنامه کشیک پزشکان در اسفند ماه 95
برنامه کشیک پزشکان در بهمن ماه 95
برنامه کشیک پزشکان در دیماه 95
برنامه کشیک پزشکان در آذرماه 95
برنامه کشیک پزشکان درآبان95
برنامه کشیک پزشکان در مهر95
برنامه کشیک پزشکان در شهریور95
برنامه کشیک پزشکان در مرداد 95
برنامه کشیک پزشکان در تیر 95
برنامه کشیک پزشکان در خرداد95
برنامه کشیک پزشکان در اردیبهشت 95
برنامه کشیک پزشکان در فروردین 95
 برنامه کشیک پزشکان در شهریور 1390
 برنامه کشیک پزشکان در مرداد 1390
 برنامه کشیک پزشکان در تیر 1390
برنامه کشیک پزشکان در خرداد 1390 
برنامه کشیک پزشکان در فروردین 1390 
 برنامه کشیک پزشکان در اردیبهشت 1390
برنامه کشیک پزشکان در آذرماه 1390
برنامه کشیک پزشکان درمهر 1390
برنامه کشیک پزشکان در ابان 1390
 برنامه کشیک پزشکان در دیماه 90
 برنامه کشیک پزشکان در اسفند 90 
 برنامه کشیک پزشکان درفروردین91
برنامه کشیک پزشکان دراردیبهشت91
 برنامه کشیک پزشکان درخرداد91
 برنامه کشیک پزشکان درتیرماه91 
برنامه کشیک پزشکان در مردادماه 91
برنامه کشیک پزشکان در شهریور91 
برنامه کشیک پزشکان در مهر91  
 برنامه کشیک پزشکان در ابانماه 91
برنامه کشیک پزشکان در آذرماه 91 
برنامه کشیک پزشکان در دیماه 91 
 برنامه کشیک پزشکان در بهمن ماه 91
برنامه کشیک پزشکان در اسفندماه 91 
برنامه کشیک پزشکان در فروردین1392 
برنامه کشیک پزشکان دراردیبهشت 1392  
برنامه کشیک پزشکان درخرداد 1392  
برنامه کشیک پزشکان در تیر1392 
برنامه کشیک پزشکان در مرداد1392  
برنامه کشیک پزشکان در شهریور1392  
برنامه کشیک پزشکان در مهر1392  
برنامه کشیک پزشکان درآبان1392  
برنامه کشیک پزشکان در آذرماه 1392 
 برنامه کشیک پزشکان در دیماه1392
برنامه کشیک پزشکان در بهمن 1392 
برنامه کشیک پزشکان در اسفند1392
برنامه کشیک پزشکان در فروردین 1393
برنامه کشیک پزشکان در اردیبهشت1393
برنامه کشیک پزشکان در خرداد1393
برنامه کشیک پزشکان در تیر1393
برنامه کشیک پزشکان در مرداد93
برنامه کشیک پزشکان در شهریور93
برنامه کشیک پزشکان در مهر93
برنامه کشیک پزشکان در آبان93
برنامه کشیک پزشکان در آذر93
برنامه کشیک پزشکان در دی 93
برنامه کشیک پزشکان در بهمن 93
برنامه کشیک پزشکان در اسفند93
 برنامه کشیک پزشکان در فروردین94
برنامه کشیک پزشکان در اردیبهشت 94
برنامه کشیک پزشکان در خرداد 94
برنامه کشیک پزشکان در تیر 94
برنامه کشیک پزشکان در مرداد 94
برنامه کشیک پزشکان در شهریور 94
برنامه کشیک پزشکان در مهر 94
برنامه کشیک پزشکان در آبان 94
برنامه کشیک پزشکان در آذر 94
برنامه کشیک پزشکان در دی 94
برنامه کشیک پزشکان در بهمن 94
برنامه کشیک پزشکان در اسفند 94

/sites/default/files/users/radiotrapy/esfand.p.98.pdf

/sites/default/files/users/radiotrapy/Bahman.p.98.pdf

/sites/default/files/users/radiotrapy/Azar.p.98.pdf

/sites/default/files/users/radiotrapy/Tir.p.98_0.pdf

/sites/default/files/users/radiotrapy/Tir.p.98.pdf

/sites/default/files/users/radiotrapy/khordad.p.98.pdf

/sites/default/files/users/radiotrapy/esfand.p.97_0.pdf

/sites/default/files/users/radiotrapy/esfand.p.97.pdf

/sites/default/files/users/radiotrapy/Bahman.p.97.pdf

/sites/default/files/users/radiotrapy/Dey.p.97.pdf

/sites/default/files/users/radiotrapy/khordad.p.96_0.pdf

/sites/default/files/users/radiotrapy/khordad.p.96.pdf

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir