کشیک دستیار تخصصی گروه عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/30-14:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ
كشيك دستياران خرداد 98
برنام كشيك دستياران ارديبهشت 98
برنامه كشيك دستياران فروردين 98
برنامه كشيك دستياران نوروز 98
برنامه كشيك دستياران اسفند 97
برنامه كشيك دستياران بهمن ماه 97
برنامه كشيك دستياران دي ماه 97
برنامه كشيك دستياران آذر 97
برنام كشيك دستياران آبان 97
برنامه كشيك دستياران مهر 97
برنامه كشيك دستياران شهريور 97
برنامه ی کشیک دستیاران مردادماه 97
برنامه ی کشیک دستیاران تیرماه 97
برنامه ی کشیک دستیاران خردادماه 97
برنامه ی کشیک دستیاران اردیبهشت ماه 97
برنامه ی کشیک دستیاران فروردین ماه 97
برنامه ی کشیک دستیاران اسفند ماه 96
برنامه ی کشیک دستیاران بهمن ماه 96
برنامه ی کشیک دستیاران دی ماه 96
برنامه ی کشیک دستیاران اذرماه 96
برنامه ی کشیک دستیاران ابان ماه 96
برنامه ی کشیک دستیاران مهرماه 96
برنامه ی کشیک دستیاران شهریور ماه 96
برنامه ی کشیک دستیاران مرداد ماه 96

برنامه تير 96

برنامه ی خرداد ماه 96
برنامه ی اردیبهشت 96
برنامه ی فروردین 96
برنامه اسفند 95 و نوروز 96
برنامه  نوروز 96اصلاحيه

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir