کشیک دستیار تخصصی گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/11/30-9:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
لیست کشیک رزیدنتهای ارتوپدی
اسفندماه99
بهمن ماه 99
دی ماه 99
آذر ماه 99
اصلاحیه2 آبان ماه 99
مهر ماه 99
اصلاحیه شهریور ماه 99
اصلاحیه مرداد ماه 99
تیر ماه 99
اصلاحیه2 خرداد ماه 99
اصلاحیه اردیبهشت ماه 99
اصلاحیه5 فروردین ماه 99
اصلاحیه اسفند ماه 98
بهمن ماه 98
دی ماه 98
اصلاحیه2- آذر ماه 98
اصلاحیه آبان ماه 98
اصلاحیه مهر ماه 98
شهریور ماه 98
اصلاحیه مرداد ماه 98
تیر ماه 98
اصلاحیه خرداد ماه 98
اردیبهشت ماه 98
اصلاحیه فروردین ماه 98
اصلاحیه اسفند ماه 97
اصلاحیه3 بهمن ماه 97
دی ماه 97
آذر ماه 97
اصلاحیه آبان ماه 97
مهر ماه 97
شهریور ماه 97
مرداد ماه 97
اصلاحیه تیر ماه 97
خرداد ماه 97
اردیبهشت ماه 97
فروردین ماه 97
اسفند ماه 96
اصلاحیه2 بهمن ماه 96
اصلاحیه دی ماه 96
اصلاحیه آذر ماه 96
آبان ماه 96
اصلاحیه مهر ماه 96
شهریور ماه 96
مرداد ماه 96
تیر ماه 96
اصلاحیه خرداد ماه 96
اردیبهشت ماه 96
اصلاحیه فروردین ماه 96
اسفند ماه 95
اصلاحیه بهمن ماه 95
اصلاحیه دی ماه 95
اصلاحیه 2 آذر ماه 95
اصلاحیه آبان ماه 95
اصلاحیه2 مهر ماه 95
اصلاحیه شهریور ماه 95
مرداد ماه 95
اصلاحیه تیر ماه 95
اصلاحیه خرداد ماه 95
اصلاحیه اردیبهشت ماه 95
اصلاحیه فروردین ماه 95

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir